POMNIK POSTAWIONY PRZEZ WÓJTA W CENTRUM WYDMIN NIELEGALNY!

Protokoły z sesji Rady Gminy Wydminy

Poniżej protokoły z sesji Rady Gminy Wydminy od 23 września 2011 (na tej sesji wpłynęła skarga p. Palucha) do chwili obecnej. Sesje do 10 listopada 2010 r. prowadził przewodniczący (oznaczony jako PRG) Roman Sokalski, od 30 listopada 2010 r. nowy przewodniczący (też PRG) Bogusław Romatowski.

SESJA z 16.02.2011

Protokół 
Nr VI/2011 
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy 
z  dnia 16 lutego 2011 roku 
w sali nr 3 Urzędu Gminy w Wydminach 
w godzinach od 13:00 do 16:00 
sesja Rady Gminy VI kadencji
    
Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 15 radnych, co stanowiło 100% frekwencji.
Ad.1
  
PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył VI sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2
  
PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Leszka Cedrowskiego. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? 
  
Radna G. Plato – porządek obrad jest niezgodny ze statutem. Składam wniosek formalny, aby pkt 12 był pkt 4, pkt 11 pkt 5. 
  
PRG - proszę o uzasadnienie? 
  
Radna G. Plato - §32 statutu naszej Gminy mówi: „porządek obrad obejmuje w szczególności: otwarcie sesji, odczytanie porządku obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania radnych, informację Wójta o pracy w okresie między sesjami, a zwłaszcza o wykonaniu uchwał Rady, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, odpowiedzi na interpelacje i zapytania bieżące, ewentualnie z poprzedniej sesji, wolne wnioski i informacje, zamknięcie sesji”. 
  
PRG – uważa Pani, że został naruszony Statut, ponieważ kolejność jest inna? 
  
Radna G. Plato – składam wniosek formalny, aby pkt 12 był pkt 4, a pkt 11 był pkt 5 w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
  
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? 
  
Radny R. Paluch – chcę powiedzieć, że Panu Wójtowi nie daje się czasu na przygotowanie odpowiedzi, jeśli chciałby zasięgnąć opinii pracowników Urzędu Gminy. Proponowałbym, aby zostało to rozdzielone, tak jak to było zwyczajowo przyjęte, tzw. zapytanie na początku, a odpowiedź na końcu. 
  
Rady L. Cedrowski – chciałbym zaznaczyć, że ten § nie ustala kolejności, tylko wymienia elementy, które powinny się znaleźć w porządku obrad. PRG w ramach organizacji pracy sesji ma prawo przesunąć te punkty. 
  
PRG – chciałbym się wypowiedzieć przeciwko temu wnioskowi. Nie złamałem postanowień naszego statutu, na podstawie, którego pracujemy. Wszystkie punkty, które statut określa  znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Przesunięcie zrobiłem dlatego, żeby na początku wysłuchać wystąpień zaproszonych gości, aby ich nie zatrzymywać, mają swoje obowiązki. Chciałbym też rozróżnić interpelację i zapytania. Zapytania są krótką formą, która wymaga krótkiej odpowiedzi, natomiast interpelacja, to dłuższa forma dotycząca poważniejszych zagadnień. Wójt może na nie odpowiedzieć od razu, bądź na najbliższej sesji w formie pisemnej. Wniosek jest wnioskiem, wobec tego przechodzimy do głosowania nad wnioskiem złożonym przez Panią Radną G. Plato. 
  
Głosowanie: 
Za – 9 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
  
Wójt Radosław Król – chciałbym wycofać projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach z porządku obrad dzisiejszej sesji. Uzasadniam to tym, że wystąpiły uchybienia, chciałbym go jeszcze skonsultować. Przedstawię go na najbliższej sesji. 
  
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji po zmianach.
 
Ad.3
  
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 
  
Głosowanie: 
Za -12 
Wstrzymało się – 3 radnych 
  
PRG – protokół z ostatniej sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4
  
PRG – proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań. 
  
Radna W. Brulińska – mam pytanie odnośnie faktur za wodę i ścieki. Na poprzedniej sesji była mowa, że faktury nie będą wystawiane za dwa miesiące, a teraz otrzymaliśmy za styczeń i luty. Dlaczego tak się stało? Drugie pytanie dotyczy biblioteki w Siedliskach, była biblioteka, teraz jej nie ma, książki zostały przewiezione do prywatnego mieszkania, ale najciekawsze jest dla mnie to, w jaki sposób zostały one przewiezione? Były przewiezione śmieciarką. Powinniśmy dawać dzieciom przykład jak szanować książki. Proszę o wyjaśnienie dlaczego przewozu dokonano śmieciarką? Samorządy przejmują dworce kolejowe. W Siedliskach dworzec został zburzony, w Wydminach są poczekalnie, które są nie użytkowane, czy Gmina nie mogłaby zagospodarować tych pomieszczeń? 
  
Radna A. Balcer – czy przewiduje Pan szkolenie dla Sołtysów związane z realizacją funduszu sołeckiego w związku z zarządzeniem jakie się ukazało w sprawie zakupów poniżej 14 tys. EURO, ponieważ ono jest dla mnie mało czytelne, myślę, że innym również. Kolejna sprawa, odbyło się zebranie w Zelkach na którym mieszkańcy pytali o szamba w Berkowie, oczyszczalnie ścieków w Zelkach? Czy przewiduje Pan spotkania odnośnie słupów energetycznych? Chciałabym również zapytać Pana Wójta o nowy regulamin organizacyjny Urzędu Gminy, ponieważ nie ma go na stronie BIP, a w tej chwili jest sporo zmian w Urzędzie, w związku z tym bardzo proszę o jego udostępnienie. Przeczytałam Pański wywiad w Kurierze Wydmińskim mówi Pan tam, że w byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wystąpiły patologie, w związku z czym zatrudniono Panią Lidię Należyty. Moje pytanie: czy rozwiązaniem tych sytuacji patologicznych jest powołanie na stanowisko osoby nadzorującej referat komunalny, która posiada wyrok? 
  
Radny A. Szpak – kiedy zostanie ukończona stołówka szkolna, ponieważ jest już po terminie. Czy został złożony wniosek o refundację funduszu sołeckiego za 2010 r. i kiedy rusza nowy fundusz sołecki na 2012 r.? Dlaczego rachunki, które są wystawiane przez wydział komunalny nie są podbijane pieczątkami, ani nie są podpisywane? 
  
Radna E. Januszkiewicz – do samorządu województwa została złożona deklaracja na zapotrzebowanie ORLIKA w Wydminach, chciałabym, się zapytać na jakim etapie znajduje się w dniu dzisiejszym? Dotarł do mnie postulat Pani Teresy Stielow, dotyczący udzielenia informacji na temat prac remontowych ulicy Słowackiego w Wydminach (postulat w załączeniu – załącznik Nr 3). Składam ten postulat na ręce Pana Wójta. Dzisiejsza sesja związana jest z bezpieczeństwem. Przy ZSO w Wydminach istnieje Szkolny Klub Bezpieczeństwa, który realizuje program „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. Celem SKB jest aktywne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności – w szkole i poza nią. Przeprowadzone zostały ankiety wśród rodziców z prośbą o wskazanie niebezpiecznych miejsc w Gminie Wydminy i propozycje rozwiązań problemu. Najczęściej wpisywane problemy z ankiet dotyczące Wydmin: Zaułek Suwalski – częstsze patrole, zlikwidowanie tzw. melin, gdyż dzieci i młodzież temu się przyglądają; biegające luzem psy, dzieci przychodzą do domu wystraszone. Prośba o wskazanie na tablicy numeru telefonu pod który można dzwonić w tej sprawie; niebezpieczne skrzyżowanie koło kiosku, zjazd z Giżycka na ul. Suwalską; brak oznakowań na drogach osiedlowych, pierwszeństwo przejazdu, droga jednokierunkowa ograniczenie prędkości, brak ulic i chodników na drogach osiedlowych; brak miejsc parkingowych w Wydminach szczególnie w dzień targowy. Bardzo duży ruch samochodów dostawczych o bardzo dużym tonażu, odbywa się na przejściu dla pieszych na ul. Suwalskiej przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką, wjazd do pawilonów handlowych jest połączony z przejściem dla pieszych, bliskość skrzyżowania, ograniczona widoczność, wycofywanie się samochodów na ulicę tamuje ruch i naraża przechodniów na potrącenie; ciemna droga wieczorem przy ul. Szkolnej do końca ul. Kolejowej.  Czy możliwa jest interwencja w sprawie bezpieczeństwa? Które z powyższych punktów i w jaki sposób można zrealizować? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. 
  
Radna Ewa Kulpińska – Mejor – przyłączam się do interpelacji Pani Radnej W. Brulińskiej odnośnie wystawiania faktur za wodę. 
  
Radny L. Cedrowski – pytanie mam do Pani Skarbnik, czy planowała Pani wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, w planie przychodów jest to kwota 10 tys. zł., dziś była mowa o rozwiązaniu problemu szamb, utylizacji nieczystości płynnych we wsi  Berkowo i Zelki. Ten problem właściwie dotyczy całej naszej gminy, poza tą częścią, która jest skanalizowana. Jeśli są one nieplanowane, to sugerowalibyśmy wydatkowanie ich na te cele, można byłoby w przyszłości zastanowić się nad przydomowymi oczyszczalniami, szczególnie na koloniach. 
  
PRG – kolejny raz składam interpelację dotyczącą chodnika prowadzącego do wsi Mazuchówka. Problem  jego odśnieżenia, usuwania lodu i w perspektywie zarastanie go przez trawy. W związku z tym, że to już jest moja 4 lub 5 interpelacja w tej sprawie, proszę Pana Wójta, aby przygotował ją pisemnie wraz z kserokopiami pism, na które wcześniej po moich zapytaniach powoływał się na korespondencję prowadzoną z zarządcą tej drogi, bądź właścicielem. 
 
Ad. 5
  
Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
  
PRG – czy są pytania? 
  
Radna A. Balcer – został ogłoszony konkurs na stanowisko inspektora do spraw organizacji pozarządowych, promocji i komunikacji zewnętrznej, czy jest już wybrana osoba, która wygrała ten konkurs? 
  
Wójt Radosław Król – powiem Państwu szczerze, że nie jestem członkiem komisji konkursowej, wiem, że wpłynęło 7 ofert. 
  
Ekspert l. Należyty – w posiedzeniu komisji nie uczestniczyłam, ponieważ nie zostałam do niej powołana, ale wiem, że wpłynęło, tak jak Pan Wójt powiedział 7 ofert. Komisja sprawdziła te oferty pod względem formalnym. Jedna osoba została odrzucona, pozostałe osoby zostały zakwalifikowane do dalszego etapu. 
  
Radna A. Balcer – czy mogę poznać przybliżony termin rozstrzygnięcia tego konkursu? 
  
Wójt Radosław Król – myślę, że w wkrótce. Komisja pracuje, nie chciałbym ingerować w pracę komisji. Niedługo ta informacja pojawi się na stronie BIP, ponieważ jest to obowiązek ustawowy. 
  
PRG – w sprawie pojawiania się informacji na stronie BIP. Nie wszystkie Pana Zarządzenia się tam pojawiają, nie wiem czy nie potrafię ich znaleźć, czy są wybiórczo zamieszczane? 
  
Wójt Radosław Król – w momencie dokonywania korekty pisarskiej, zarządzenie zostało na chwilę zdjęte ze strony BIP. 
  
PRG – również w informacji o swojej pracy nie wymienia Pan  wszystkich zarządzeń, które Pan podjął,  to odnośnie poprzedniej sesji. 
  
Wójt Radosław Król – jeśli jakieś zarządzenie zostało ominięte to ze względu na omyłkowe niedopatrzenie. 
  
Radna E. Januszkiewicz – nie jest również zamieszczony regulamin organizacyjny urzędu gminy. 
  
Radny L. Cedrowski – czy mógłby Pan przybliżyć temat sprzedaży budynku gospodarczego, jakie to budynki. 
  
Wójt Radosław Król – dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemców pomieszczeń gospodarczych nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Wydminy, oraz przedłużenie dotychczasowemu dzierżawcy umowy dzierżawy na okres 2 lat działki położonej w obrębie Szczepanki. 
 
Ad. 6
  
PRG – grupa Radnych chcąc upamiętnić działalność żołnierzy podziemia komunistycznego  na terenie naszej gminy przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami Gminy, z przedstawicielami Klubów Radnych: Panią Grażyną Plato, Panią Anną Balcer, z Panią z-cą Wójta Marią Dolecką, z  nauczycielami historii Panią Małgorzatą Cedrowską, Panem Robertem Wieliczko, z Instytutem Pamięci Narodowej, oddział  w Białymstoku z Panem Piotrem Łapińskim. Prosimy o przyjęcie w/w stanowiska. Wnioskodawcy B. Romatowski, A. Szpak, E. Kulpińska – Mejor. 
  
Stanowisko wraz z materiałami z IPN w załączeniu – załącznik Nr 5. 
  
Radni wraz z uczestnikami sesji uczcili te wydarzenia minutą ciszy 
  
Głosowanie nad stanowiskiem: 
  
Za- 15 radnych 
 
Ad. 7
  
Sprawozdanie za 2010 rok dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie odpowiedzialności PP Wydminy – załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 
  
Sprawozdanie z realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wydminy w 2010 roku – załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu. 
  
  
O godz. 14:30 sesję Rady gminy opuszcza Pani Radna G. Plato. 
 
Ad. 8
  
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie. 
  
Wójt Radosław Król – przedstawiany projekt uchwały oparty jest na art. 70a ustawy Karta nauczyciela. Artykuł ten nakłada obowiązek zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na doskonalenie kadry nauczycielskiej. Projekt niniejszy w załączniku nr 1 określa szczegółowy podział środków na poszczególne formy doskonalenia zawodowego. Formy te są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MEN. Przedstawiony podział  uwzględnia wnioski dyrektorów szkół z terenu naszej gminy. To dyrektorzy maja za zadanie do 30 listopada każdego roku określić zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Załącznik nr 2 określa jakie specjalności szkół wyższych w jakich będą pobierać kształcenie nauczyciele w celu uzupełnienia kwalifikacji. Wymienione specjalności  wynikają również ze złożonych wniosków przez dyrektorów szkół.  Organ prowadzący ma również za zdania określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe , w tym roku kwota ta wynosi 1100 zł za jeden semestr. projekt został przedstawiony dyrektorom szkół i nie wnieśli oni żadnych zastrzeżeń do przedstawionych zapisów. uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez przedstawiciela ZNP. 
  
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej. 
  
Radny L. Cedrowski – komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
  
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 
  
Głosowanie: 
Za – 14 radnych 
  
Uchwała Nr VI/20/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia  nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane 
 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9
  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła  plan pracy rewizyjnej- plan pracy komisji w załączeniu – załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
  
Głosowanie: 
Za – 12 radnych 
Wstrzymało się – 2 radnych 
  
Przewodnicząca komisji budżetowo – gospodarczej przedstawiła plan pracy komisji – plan pracy komisji w załączeniu – załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
  
  
Głosowanie: 
Za – 14 radnych 
  
Przewodnicząca  komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii przedstawiła plan komisji – plan pracy komisji w załączeniu – załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
  
Głosowanie: 
Za – 14 radnych 
  
Przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej przedstawiła plan pracy komisji – plan pracy komisji w załączeniu – załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
  
Głosowanie: 
Za – 14 radnych 
 
Ad. 10
Sprawozdania z prac komisji zostały przedstawione – stanowią załączniki Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11
  
PRG przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Wydminy. 
 
Ad. 12
  
PRG – proszę Pana Wójta o odpowiedź na interpelacje i zapytania Radnych. 
  
Wójt Radosław Król – odpowiem Państwu pisemnie na złożone przez Państwa interpelacje. 
  
PRG – mam prośbę, aby interpelacje były składane na moje ręce zgodnie ze statutem. 
  
 
Ad. 13
  
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, wobec tego ja zabiorę głos. Proponuję przyjąć stanowisko w sprawie braku środków transportowych policji i niskiej ilości funkcjonariuszy. 
  
Radny L. Cedrowski – składam wniosek o przyjęcie w/w  stanowiska. 
  
Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
  
Głosowanie: 
Za – 14 radnych 
  
Radna E. Kulpińska – Mejor – otrzymałam odpowiedź na interpelację w sprawie Gminnego Ośrodka Kultury i złożyłam wniosek do PRG. PRG odczytuje wniosek Radnej Ewy Kulpińskiej- Mejor. 
  
PRG – czy kierujemy tę sprawę do komisji rewizyjnej? 
  
Głosownie: 
Za – 11 radnych 
Wstrzymało się – 3 radnych 
  
PRG - komisja rewizyjna zajmie się w/w wnioskiem. 
  
PRG- czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? 
  
Pan D. Domaradzki – składam skargę na Panią dyrektor GOK za publikację artykułu w 
Kurierze Wydmińskim i odmowie zamieszczenia sprostowania. Moim zdaniem wydaje Kurier bez wymagalnego zezwolenia. Przekazuję skargę na ręce Pana Przewodniczącego. 
  
Skarga Pana D. Domaradzkiego w załączeniu - załącznik Nr 15. 
  
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam VI sesję Rady Gminy Wydminy. 
  
  
Protokołowała: 
Anna Binik 
                                                                                             
 
Zatwierdził: 
   Bogusław Romatowski 
   Przewodniczący Rady Gminy Wydminy 


SESJA z 25.01.2011.

Protokół 
Nr V/2011 

z posiedzenia Rady Gminy Wydminy 

z dnia 25 stycznia 2011 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach 

w godzinach od 13:00 do 15:55 

V sesja Rady Gminy VI kadencji 

 

Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 15 radnych, co stanowił 100% frekwencji.
Ad.1

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył V sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Leszka Cedrowskiego. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do punktu następnego.
Ad.3

PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Wydminy? Nie widzę, wobec tego ja mam ustną uwagę: Pan Wójt na ostatniej sesji Rady Gminy powiedział, że spotkał się z przedstawicielami Klubów zasiadających w naszej Radzie, z Przewodniczącym Rady Gminy i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, celem omówienia zasad współpracy. Na tym spotkaniu nie były omawiane zasady współpracy, był omawiany jeden projekt uchwały i sprawy bieżące. Zasad współpracy nie uzgadnialiśmy. W związku z tym, że informacja o pracy Wójta jest integralną częścią protokołu, dlatego o tym mówię. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
Ad. 4
Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?

Radny L. Cedrowski – proszę o przybliżenie informacji dotyczącej składanych wniosków, oraz informacji dotyczącej sprzedaży bezprzetargowej.

Wójt Radosław Król – zacznę od sprzedaży, jest to nieruchomość gruntowa, kawałek drogi dojazdowej. Odnośnie pierwszej części pytania, to w związku z naborem „Podstawowe usługi wiejskie na terenach wiejskich” każda gmina może starać się o dotacje wodno – ściekowe i w związku z tym, że Gmina Wydminy na dzień dzisiejszy nie dysponuje dokumentacją ściekową, bazuję na projektach, które zostały przez wcześniejszych Wójtów przygotowane. Złożyliśmy wniosek na wodociągi. Jest to system kompleksowego dostarczania wody w Gminie Wydminy, mówię tutaj o Białej Giżyckiej – Wydminy – Łęku Mały jako jeden ciąg technologiczny połączony ze sobą poprzez wyłączenie trzech mniejszych stacji uzdatniania. Jest to dofinansowanie do 75%.

Radny L. Cedrowski – jest to dalszy ciąg projektu rozwiązania kanalizacji wodno – ściekowej na terenie Gminy Wydminy. Zakłada on przydomowe oczyszczalnie na terenach, na których z różnych powodów nie można zbudować kanalizacji. Dlaczego tak mało punktów?

Wójt Radosław Król, – ponieważ Gmina jest na niższym bezrobociu, niż średnia wojewódzka. Społeczność się nie rejestruje i nie ma możliwości przyjęcia innych danych. Nie ma w tym projekcie zaplanowanych inwestycji ściekowych. Zostanie również złożony wniosek na drogi: Szczybały Orłowskie – Grądzkie; Pamry – Talki; Zelki – Krzywe. Chciałbym jeszcze przedstawić Państwu sprawozdanie w sprawie odśnieżania. Poziom wydatkowanych środków na dzień dzisiejszy szacujemy na kwotę około 175 tys. zł. W porównaniu do Gminy Miłki wydaliśmy 25 tys. zł mniej, mimo tego, że ta Gmina jest prawie dwa razy mniejsza.

Radny L. Cedrowski – trzeba pamiętać, że na te koszty wpłynęła również inicjatywa naszych mieszkańców. Mieszkańcy sami się odśnieżali, co spowodowało, że w znacznym stopniu te koszty zmalały. Można pytać, dlaczego tak się dzieje, że jedno gospodarstwo jest odśnieżane, drugie wcale. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to odśnieżanie w poprzednich latach może nie było bezproblemowe, bo problemy były i zawsze będą, ale niemniej równo rozłożone.

Wójt Radosław Król – sytuacja, która miała miejsce w grudniu w naszej gminie, od kilkunastu lat nie miała miejsca. Zaangażowaliśmy do prac dodatkowych przedsiębiorców. Były takie miejsca, gdzie rolnicy sami odśnieżali. Wytłumaczeniem jest fakt, że kolejność odśnieżania uniemożliwiało w jednym czasie odśnieżania w każdym miejscu. W związku z tym w miejscach gdzie jeszcze nie nastąpiło odśnieżenie mieszkańcy musieli dłużej poczekać, a ci niecierpliwi, którzy z różnych przyczyn nie mogli czekać, ratowali się sami, za co im bardzo gorąco dziękuję. 

Radna A. Balcer – wydał Pan Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów. Czy uzgadniał Pan z sołtysami termin i miejsce zebrania?

Wójt Radosław Król – prosiłem pracownika Gminy, o uzgodnienie terminu i miejsca.

Radna A. Balcer – pracownik nie uzgodnił ze mną ani terminu, ani miejsca, do czego zobowiązuje statut. Wójt powinien ustalić datę i miejsce spotkania. Ponadto do 5 stycznia każdego roku powinien każdy sołtys otrzymać informację o ilości osób uprawnionych do głosowania celu ustalenia quorum. Takiej informacji nie otrzymaliśmy do 5 stycznia. Informacja ta pojawiła się w materiałach dotyczących wyborów. Efektem tego jest taka sytuacja, że przynajmniej u mnie w Zelkach wybory sołtysa mają odbyć się w sali gimnastycznej w szkole. Szczerze mówiąc mieszkam w Zelkach od ponad 40 lat i nie wiem, gdzie jest sala gimnastyczna w szkole. Poza tym w powiadomieniu nie ma podanego drugiego terminu zebrania, do czego też zobowiązuje statut sołecki.

Wójt – przecież w Zelkach jest sala gimnastyczna.

Radna Balcer – ale nie w szkole, tylko oddalona od szkoły o jakieś 200 metrów, która jest również traktowana jako świetlica wiejska.

Wójta Radosław Król – poprawię tę informację.

Radna A. Balcer – ta sytuacja nie dotyczy tylko mnie. Dobrze by było, żeby tego typu informacje były uzgadniane zgodnie ze statutem z poszczególnymi sołtysami.

Radny M. Puchalski – przetarg na odśnieżanie został unieważniony, kto teraz będzie odśnieżał drogi?

Wójt Radosław Król – proszę Państwa nie rozstrzygnęliśmy przetargu, ponieważ kwota zaproponowana ogółem przekroczyła możliwości budżetu gminy. W związku z przysługującym prawem i koniecznością, negocjowaliśmy cenę i zlecaliśmy prace na odśnieżanie z wolnej ręki. 
Ad.5

PRG – proszę o składanie interpelacji i zapytań.

Radna E. Januszkiewicz – jak ocenia Pan pracę Rady Gminy na dzień dzisiejszy. Mija w tym tygodniu 2 miesiące wspólnej pracy. Czy ma Pan jakieś wskazania dotyczące pracy na jutro?

Wójt Radosław Król – nie czuję się władny do oceny pracy Rady jako Wójt. Życzymy sobie dobrą i daleką współpracę. Jeżeli są jakieś elementy, które są zgłaszane, jeśli chodzi o poprawienie współpracy to biorę je do siebie do wiadomości, będę się starał ewentualnie w przyszłości w waszej pracy pomóc. Natomiast większych uwag, jeżeli chodzi o Państwa pracę, nie czuję się władny żeby ją oceniać. Jeżeli chodzi o współpracę to cześć moich uchwał jest przyjmowana, za co Państwu dziękuję, część jest nie, część jest pozwracana do kolejnej analizy. Jeżeli byłyby niektóre uwagi, jakie Państwo macie np. na podstawie dokumentów, że już wpłynęły do Państwa i jeszcze jest przed Radą i możecie je zgłaszać, żeby można uniknąć poprawiania na sesji. A tak to większych uwag nie mam, przychodzicie Państwo w 100% na sesje, interesujecie się, ja staram się Państwa informować o wszystkim.

Radna E. Kulpińska – Mejor – proszę wyjaśnić sprawę niedoboru finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na koniec 2010 roku. Proszę również o umożliwienie wglądu w dokumenty dotyczące funkcjonowania, pracy GOK-u, organizacji imprez, ich kosztorysy, oraz umowy najmu obiektu GOK, koszty ogrzewania.

Wójt Radosław Król – Pani Dyrektor GOK w Wydminach jest zobowiązana do przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok do Wójta, natomiast Wójt w terminie do dnia 31 marca 2011 roku tę informację przedstawi Radzie. Na dalszą część interpelacji odpowiem pisemnie.

Radna E. Kulpińska – Mejor – czy to prawda, że za wodę będziemy płacić raz na trzy miesiące?

Ekspert Lidia Należyty – będą Państwo płacić za wodę raz w miesiącu.

Radna W. Brulińska – wydał Pan zarządzenie o zmianie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych. Co było przyczyną zmiany stawki?

Wójt Radosław Król – stawka za kilometr sprzed zarządzenia wynosiła 0,55 zł, w stosunku do ustawowej tj. 0,8358 zł. jest zdecydowanie za niska i nie zwraca kosztów paliwa, a co dopiero mówić o amortyzacji pojazdu, ponadto pracownicy na podstawie tej stawki nie chcieli wyjeżdżać w delegację, dlatego wróciliśmy do poprzedniej stawki do 0,75 zł.

Radna W. Brulińska – proszę o przedstawienie zakresu obowiązków Pani Zastępcy Wójta.

Wójt Radosław Król – przyjmuję to jako interpelację, odpowiem na przyszłej Radzie.

Radny A. Szpak – a co z przydomowymi oczyszczalniami?

Radna A. Balcer – na dzień dzisiejszy przydomowe oczyszczalnie nie ruszą.

Wójt Radosław Król – ten projekt nie był przyjęty. Deklaruję, że w sytuacji takiej to będziemy starali się o dokumentację techniczną, ale na wiejskie oczyszczalnie ścieków, które w swojej budowie przypominają przydomowe oczyszczalnie ścieków, natomiast obsługują większą ilość osób na poziomie 7 m3 na dobę. W pierwszym etapie należy najpierw uzgodnić miejsce, przygotować projekt, dopiero później przystąpić do modelu finansowania tego typu inwestycji. 

Radna A. Balcer – przed wyborami w miejscowości Zelki, Berkowo obiecywał Pan oczyszczalnię ścieków, zwłaszcza wtedy, gdy odwiedzał Pan mieszkańców w domach. 

Wójt Radosław Król – trochę za wcześnie na ocenianie mnie. Sytuacja w Berkowie jest bardzo trudna. Tam sprzedano szambo poszatkowane na części jako wspólne mienie. W Zelkach podejmiemy kroki, aby przejąć grunt gdzie znajduje się szambo.

Radna A. Balcer – mam dwa pytania, pierwsze dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Zelkach, czy przyszło uzupełnienie wniosku, mówię o małych projektach LGD 9. Drugie pytanie, widzimy Panią L. Należyty, czy ta Pani jest zatrudniona w Urzędzie, jeżeli tak to gdzie, na jakim stanowisku, jakie ma wynagrodzenie i jaki zakres czynności?

Wójt Radosław Król – odnośnie pierwszej części pytania, nie przyszło jeszcze uzupełnienie wniosku, a jeżeli chodzi o drugie pytanie, to proszę decyzję o zatrudnianiu osób pozostawić mnie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie to może Pani mnie oceniać jako Wójta, natomiast, kogo dobieram sobie do współpracy, jak zamierzam zarządzać gminą to pytanie się o wynagrodzenie osoby na kierowniczym stanowisku to, to jest niestosowne. Pani L. Należyty jest zatrudniona na umowę zlecenie jako ekspert powołany do przeprowadzenia transformacji z gospodarką komunalną. Ma ogromne doświadczenie i wiedzę. 

Radny P. Pryczka – zauważyłem, że w śmieciarce jeżdżą dwie osoby. Jest to niebezpieczne. Jest to niezgodne z przepisami BHP, żeby kierowca wychodził z kabiny przy pracującym silniku.

Ekspert L. Należyty – ale nikt nie mówi, że silnik ma pracować. Nie znam żadnej innej gminy, aby do jednej śmieciarki było przydzielonych trzech pracowników, tylko dwóch. Razem wysiadają i idą żeby ten pojemnik opróżnić. 

Radny P. Pryczka – wszystko jest dobrze, dopóki nic się nie stanie. Słyszałem, że strażacy będą jeździć śmieciarką? 

Wójt Radosław Król – nic podobnego, strażak ma być w pełnej gotowości.

PRG – ile kosztuje przygotowanie wniosku na ten wodociąg?

Wójt Radosław Król – około 1 500,00 zł za napisanie oraz około 1000 zł miesięcznie za prowadzenie rozliczenia w trakcie trwania inwestycji. Całość szacujemy na około 14 000,00 zł., jeżeli inwestycja dojdzie do skutku.
O godz. 15:05 Radna G. Plato opuszcza salę sesje Rady Gminy.
Ad. 6
PRG – przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy.

Pani Skarbnik – projekt uchwały został Państwu przedstawiony, był omawiany. Proszę o pytania.

PRG – przedstawię Państwu pozytywną opinię komisji budżetowo – gospodarczej oraz uchwałę przesłaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie: Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-651/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wydminy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022, opinia jest pozytywna. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie: 
Za – 14 radnych

Uchwała Nr V/15/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2011 – 2022 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7

Skarbnik – również i ten projekt uchwały był Państwu przedstawiany. Proszę o pytania.

PRG – przedstawię Państwu kolejne uchwały zawierające pozytywne opinie przesłane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie: Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-652/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wydminy projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok; Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-653/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Wójta Gminy Wydminy na 2011 rok. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie: 
Za – 14 radnych

Uchwała Nr V/16/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2011 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8

PRG – projekt uchwały został dziś Państwu przedstawiony na komisji, nie będziemy go ponownie omawiać. Proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Radny L. Cedrowski – komisja wspólna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie: 
Za – 14 radnych
Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 9

PRG – również i ten projekt uchwały był omawiany na dzisiejszym posiedzeniu wspólnym komisji. Komisji wspólna wnioskowała o dokonanie zmiany delegata, z Pani Jolanty Bazylak, na Panią Ewę Kulpińska – Mejor. 
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Uchwała Nr V/18/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 10

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Radny L. Cedrowski – komisja wspólna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

PRG – przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie: 
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych

Uchwała Nr V/19/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wydminy na lata 2010 - 2014 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 11 
PRG – punkt ten został wyczerpany.
Ad. 12

Pani J. Ordowska – proszę o interwencję w sprawie niedokończonej inwestycji w miejscowości Mazuchówka obok posesji Państwa Joka i Maron graniczącej z drogą wojewódzką (duża dziura).
O godz. 15:45 salę opuszcza Radna B. Jabłońska.

PRG- czy prawdą jest, że jest zakaz robienia zakupów w jednej z wydmińskich firm? Zarówno sołtysi jak i pracownicy dokonujący zakupów technicznych zostali poinformowani, że mają nie robić tam zakupów, skąd to się wzięło Panie Wójcie?

Wójt Radosław Król - zgodnie z zarządzeniem wójta wprowadziłem regulamin zamówień publicznych, który w swoim zamyśle ma dbać o racjonalne wydatkowanie środków. Takie zarządzenie zostało podpisane. Zwykła zasada konkurencyjności. Zwykła notatka, wywiad jest dokumentem, który jest potrzebny do tego, aby stwierdzić, że dany zakup jest racjonalny. Regulamin obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne przy zwykłych procedurach zakupowych.

PRG – nie ma zarządzenia szeptanego w tej sprawie? Bo do mnie takie docierają, tak jak wiele innych. Spotykamy się po to, żeby m.in. takie plotki wyjaśniać. Wątek zmierza do tego, że w naszych ławach zasiada Radna – przedsiębiorca i w związku z tym nie kupujemy u niej i koniec, kropka i powiązane to jest z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o zamówieniach publicznych. Wg mnie to pomieszanie pojęć i nie ma żadnej kolizji prawnej, nie można w ten sposób ograniczać wolnej konkurencji.

Wójt Radosław Król – rzeczywiście miałem wątpliwość prawną, jeśli chodzi nie o zakupy w Kompleksie, tylko dokonywanie zakupów szkoły, gdzie Pani Radna E. Januszkiewicz jako z jednej strony pracownik szkoły, z drugiej właściciel sklepu. Nie znam podstawy prawnej. Nie wydawałem żadnych decyzji w tej sprawie, bo nie mam podstaw do tego. Nie ja jestem dyrektorem szkoły, tylko Pani M. Cedrowska i ona w oparciu o regulamin musi dbać o takie sprawy. Jeśli są osoby, które pracują na majątku gminnym, to nie mogą być powiązane, jeśli chodzi o sprawowanie mandatu radnego. Moja wątpliwość wynika z ostrożności, czy jest to zgodne z prawem czy nie.

Radna E. Januszkiewicz - na jakich podstawach prawnych opierała się Pana wątpliwość?

Wójt Radosław Król – chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych, o wydatkowaniu, o oświadczenie, że się nie ma związku prawnego gdzie się dokonuje zapytanie ofertowe. Każdy uczestnik postępowania dokonuje takiego oświadczenia. Jeśli jest konflikt prawny, że Pani nadzoruje w jakiś sposób jednostki gminne, w których też również Pani pracuje i jednostka dokonuje zakupów to zrodziła się w mojej głowie wątpliwość, czy jest tak dalekie powiązanie, które może ewentualnie powodować, że zakup jest chybiony, a nie moja dyspozycja czy można kupować czy nie.

Radna E. Januszkiewicz – czy wątpliwości w tym temacie Pan rozwiał?

Wójt Radosław Król – wydaje mi się, że może nie być związku.

Radna E. Januszkiewicz – kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia wątpliwości z Pana strony?

Wójt Radosław Król – nie będę szukał rozstrzygnięcia, ja nie jestem dyrektorem szkoły i po namyśle, że tak powiem odpuściłem tę formę sprawdzania. Jeśli dyrektor dysponuje środkami, on podejmuje decyzje, on odpowiada.

PRG – nie toczy się żadne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie?

Wójt Radosław Król – nie.

Radna A. Balcer – i nie ma żadnych przeciwwskazań, mogę robić tam jako sołtys zakupy?

Wójt Radosław Król – Pani sołtys musi przeprowadzić postępowanie.

Radna E. Januszkiewicz – Rozumiem, ze nie spotkam się już z tego typu sytuacja, nie usłyszę o rzekomym zakazie robienia zakupów, bo jestem Radną i będziemy się spotykać przy okazji racjonalnego wydatkowania środków?

Wójt Radosław Król – będę musiał w takim razie się spotkać, sprawdzić, zweryfikować, bo takich zarządzeń nie wydawałem.

Radny L. Cedrowski – w całym Pana rozumowaniu widzę pewne niekonsekwencje. O ile jednostki organizacyjne mają swoją niezależność, z drugiej strony Pan tez jest kierownikiem gminy i urząd takich zakupów dokonuje. Czy przez to, co Pan powiedział mam rozumieć, że urząd nie dokonuje takich zakupów w Kompleksie?

Wójt Radosław Król – dokonuje zakupów.

Radny L. Cedrowski – no właśnie, a czy Pani Radna E. Januszkiewicz idąc Pana tokiem rozumowania nie nadzoruje również działalności Pana jako Wójta?

Wójt Radosław Król – nadzoruje natomiast nie ma wpływu na podejmowane przeze mnie decyzje.

Radny L. Cedrowski – to jaki wpływ ma na podejmowane decyzje przez dyrektora szkoły? To jest identyczna sytuacja. 

Wójt Radosław Król – może nie zrozumieliśmy się. Miałem wątpliwość. Powiedziałem,że z uwagi na to, że nie jest to w mojej kompetencji, nie wymagało analiz szerszych. Oświadczenia stron mówią, że takiego związku nie ma, to ja nie widzę żadnego problemu. Nie będę kontrolował tego typu zakupy. Powiedziałem skąd mogłaby być plotka tego typu i tak skonstruowana.

Radny L. Cedrowski – chce powiedzieć Panu, ze ta sytuacja dotyczy również Pana jako szefa Urzędu Gminy – identyczna sytuacja. My jako Radni nadzorujemy w jakimś sensie nadzorowanie tego typu sytuacji.

Wójt Radosław – zakupy mogą być dokonywane w Kompleksie i nie ma to związku ze sprawą.

Radna Januszkiewicz – podsumowując, rozumiem prawa wolnego rynku i je akceptuję. Nie chodzi o to, aby kogoś przymusić do robienia zakupów czy tez chcieć, żeby ktoś robił zakupy w tym a nie w innym miejscu. Zupełnie nie o to chodzi. Chce wyjaśnić wątpliwość podstawy prawnej, na podstawie czego taki ewentualny zakaz miałby się opierać. Cieszę, się, że Pan Wójt mówi, że takiego zakazu nie ma. Jestem współwłaścicielką firmy, która nie prowadzi działalności gospodarczej opartej na mieniu komunalnym gminy. Nie dzierżawimy ziemi, nie wynajmujemy budynków ani sprzętu. Nie ma tu żadnej kolizji prawnej! 

PRG – pracownicy urzędu twierdzą, że otrzymali tego typu zakaz robienia zakupów w Kompleksie. Wystąpiłem w obronie Radnej, żeby to wyjaśnić i u źródła rozwiać te wątpliwości. Istniał taki krzywdzący zakaz. Pani Radna pogodzi się z każdym werdyktem, jeśli będzie to zgodne z prawem. 

Wójt Radosław Król – regulamin wydany przeze mnie ma na celu racjonalność wydatkowania środków. Trzeba się do niego stosować i chodzi o konkurencyjność.

PRG – i właśnie o to chodzi, żeby tylko ta zasada przyświecała – nie żadne inne względy osobowe i do tego dążymy! Kwesta konkurencyjności i koniec i kropka! Panie Wójcie, Pan mówił w swoich wypowiedziach, że każdy grosz Pana interesuje i nad każdym się Pan pochyla, zastanawia się, w jaki sposób go wydać. Do tego samego my jesteśmy tu powołani, i Pan i my chcemy tak samo rozmawiać na temat każdej złotówki i wydatkowania kwot. Dlatego się zbieramy i oczekujemy od Pana odpowiedzi na pytania i nie są to żadne złośliwe wycieczki personalne. Mamy organ stanowiący Radę i wykonawczy – Wójta. Musimy się wzajemnie szanować i działać na zasadach partnerstwa i stąd jest nasza dociekliwość i nasze pytania. Nie z żadnych innych względów – dziękuję.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam V sesję Rady Gminy Wydminy.

Protokołowała:
Anna Binik
Zatwierdził:
 Bogusław Romatowski
 Przewodniczący Rady Gminy Wydminy
SESJA z 28.12.2010
Protokół 
Nr IV/2010 
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy 
z dnia  28 grudnia 2010 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach 
w godzinach od 10:00 do 12:15 
IV sesja Rady Gminy VI kadencji


Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 13 radnych, co stanowił 86,66% frekwencji.
Ad.1

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył IV sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Leszka Cedrowskiego. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Wójt Radosław Król – składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 13 „podjecie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy”, a kolejne punkty przesunąć o jeden.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie:
za - 13 radnych

Ad.3

PRG -  czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z II sesji Rady Gminy Wydminy? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosownia.

Głosowanie:
Za – 12 radnych
Wstrzymał się – 1 radny

PRG – protokół z II sesji Rady Gminy Wydminy został przyjęty. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Gminy Wydminy, czy są uwagi do protokołu z posiedzenia III sesji Rady Gminy Wydminy? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 12 radnych
Wstrzymał się – 1 radny 

Ad. 4

PRG - proszę zgłaszać interpelacje i zapytania.

Radny A. Szpak – jest bardzo ślisko, czy będą posypywane drogi?

PRG – proszę o interwencję w sprawie odśnieżenia chodnika przy drodze wojewódzkiej do m. Mazuchówka. Chciałbym również zauważyć, że wieś Mazuchówka do tej pory była tylko raz odśnieżona. Brak jest oświetlenia od mostu do m. Mazuchówka.

Radny M. Puchalski – chciałbym odnieść się do odśnieżania, zostało jeszcze parę godzin do wykorzystania, jeżeli zostały one wykorzystane to gdzie i kiedy?

Radny P. Warecha – oświetlenie w centrum miejscowości Szczybały Orłowskie nie działa, najprawdopodobniej nastąpiło zwarcie od gałęzi.

O godz. 1010 na obrady sesji Rady Gminy przybył Radny P. Pryczka.

Ad. 5

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Radosław Król – proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Pani Skarbnik – zmian w planie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszającej dotacje celową w kwocie 6.000,00 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych dotyczy to Szkoły Orłowo oraz decyzji Ministra Finansów zmniejszającej część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 202.575,00 zł. W piśmie tym wskazano podstawę do zmniejszenia subwencji tj. na podstawie błędów popełnionych przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz dyrektora Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej, oraz pisma Ministra Finansów zwiększającego o kwotę 53.918,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych wypłatą odprawy dla nauczycieli, pismo Ministra Finansów zwiększające o kwotę 15.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół. Zmian również dokonano ze względu na potrzeby wynikłe podczas realizacji budżetu.

PRG – proszę Panią Dyrektor BOS, aby wyjaśniła sprawę zwrotu dotacji.

Dyrektor BOS E. Sosnowska – ze względu na omyłkowe wykazanie uczniów niepełnoprawnych w dwóch szkołach z terenu naszej gminy subwencja oświatowa została znacznie zawyżona. Korekta błędnie wykazanych danych została dokonana na początku marca i przesłana do Kuratorium Oświaty. Skutkowało to informacją przekazaną z MEN o nadwyżce subwencji oświatowej o ponad 200.000,00 zł.

Radna G. Plato – czy te dzieci były wykazywane rok wcześniej?

Dyrektor BOS E. Sosnowska – dzieci te były wykazywane, ale w innym wierszu i rubryce.

Radna G. Plato – czy błędu w momencie zbiorówki nie można było wykryć wcześniej?

Dyrektor BOS E. Sosnowska – system informacji oświatowej zawiera kilkaset tabel z różnymi danymi, a błąd ten umknął mojej uwadze.

Radna G. Plato – czy nie zwróciło Pani uwagi, że 200.000,00 tys. zł. przyszło więcej?

Dyrektor BOS E. Sosnowska – tak jak już mówiłam wcześniej, w marcu było wiadomo, że nastąpił błąd.

Radna G. Plato – a pieniądze kiedy przyszły?

Pani Skarbnik – może ja wyjaśnię. Pieniądze nie wpłynęły tylko została pomniejszona subwencja za miesiąc grudzień.

Radna G. Plato – żywych pieniędzy nie było, ja to rozumiem, ale?

PRG – czy Pani dąży do sformułowania jakiegoś wniosku?

Radna G. Plato – nie, tylko pytam,  czy trzeba było tak długo zwlekać?

PRG – proszę Pana Radnego L. Cedrowskiego o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Radny L. Cedrowski – komisja wspólna głosowała: za – 12 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały po naniesionych autopoprawkach.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny

Uchwała Nr IV/9/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Radosław Król – oddam głos Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik – projekt uchwały zakłada ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, dotyczy stołówki.

PRG – proszę Pana Radnego L. Cedrowskiego o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Radny L. Cedrowski – komisja wspólna głosowała: za – 12 radnych

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie: 
Za – 14 radnych

Uchwała Nr IV/10/2010 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.


Ad. 8

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Radosław Król – na posiedzeniu wspólnym komisji podnoszone były kwestie, aby dać czas Wójtowi się wykazać, jednak podtrzymuję swój projekt w sprawie wynagrodzenia.

PRG – proszę Pana Radnego L. Cedrowskiego o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Radny L. Cedrowski – komisja wspólna wnioskowała:
-  wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł
-  dodatek funkcyjny – 1 500,00 zł
- dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
   funkcyjnego tj. 1 140,00 zł. 

Głosowało nad wnioskiem:
Za – 6 radnych
Przeciw – 5 radnych
Wstrzymał się – 1 radny

Radna G. Plato – jak długo ma trwać ten okres próbny?

Radny L. Cedrowski – do momentu, aż Rada uzna, że Pan Wójt wywiązuje się ze swojej pracy.

Radna G. Plato – ale według Pana, Pan złożył taki wniosek, więc moje pytanie jest bezpośrednio do Pana.

Radny L. Cedrowski – jeżeli uznam, że Pan Wójt wywiązuje się ze swojej pracy, wówczas będę za podniesieniem poborów.

Radna E. Januszkiewicz – Pan Wójt na komisji wspomniał, że nie życzy sobie polemiki na ten temat, uszanujmy wolę Pana Wójta.

Radna G. Plato – Pan Wójt obecny jest na sali, niech mówi w swoim imieniu.

Radna A. Balcer – Pani Monika Łępicka – Gij obejmując funkcję Wójta miała też niskie pobory, wykazując się pracą pobory zostały jej podniesione. Jeżeli uznamy, że Pan Wójt spełnia urząd właściwie to pobory zostaną również i Panu Wójtowi podniesione.

Radna W. Brulińska – żaden pracodawca nie daje od razu dużych poborów.

Radna G. Plato – wynagrodzenie powinno być na poziomie zaplanowanym przez Wójta, bo tak są zabezpieczone środki w budżecie i ja za taką wysokością będę głosować. Chciałabym, aby to głosowanie zostało w protokole zapisane imiennie.

PRG – prośba nie wystarczy, proszę o wniosek i uzasadnienie.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad wnioskiem komisji wspólnej.

Głosowanie:
Za – 8 radnych
Przeciw – 6 radnych

PRG – wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie:
Za – 8 radnych
Przeciw – 6 radnych

Uchwała Nr IV/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.


O godz. 1050 salę obrad opuszcza Radna G. Plato.

Ad. 9

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Radosław Król – dyrektor ZGKiM nie przygotował kalkulacji, z dyskusji wynikało, że  była to decyzja wspólna Pani Wójta Moniki Łępickiej – Gij i Dyrektora ZGKiM, w związku z tym proszę o naniesienie autopoprawki polegającej na zwiększeniu stawek o wskaźnik inflacji 2,45%.

Radny F. Majcher – jaka była ściągalność wody w tym roku?

Dyrektor ZGKiM M. Hamanowicz – na tę chwilę nie potrafię powiedzieć.

Radny F. Majcher – rozmawiałem z byłą Panią Kierownik ZGKiM, która powiedziała, że nie było kiedyś strat na wodzie.

O godz. 1055 wraca Radna G. Plato.

PRG  - czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego proszę Pana Radnego L. Cedrowskiego o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Radny L. Cedrowski – komisja wspólna nie opiniowała tego projektu uchwały.

PRG – wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny


Uchwała Nr IV/12/2010 w sprawie uchwalenia cen i stawek opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Radosław Król – samorząd Gminy Wydminy jest w Związku LGD9, dlatego uzasadnionym jest żeby pracownik bądź przedstawiciel Gminy z wyboru tj. Wójt reprezentował Gminę w Związku LGD9. Złym standardem byłoby, żeby Gminę reprezentowały osoby, które w żaden sposób nie współpracują z urzędem. Jest inna forma aktywności w Związku LGD9, np. poprzez stowarzyszenie „Zelnika”, gdzie Pani Monika Łępicka – Gij jest członkiem.

PRG – proszę Pana Radnego L. Cedrowskiego o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna wnioskowała o przekazanie tego projektu uchwały do pracy w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych

Wójt Radosław Król – mam pytanie, czy  to jest dobry adres, aby ten projekt uchwały kierować do komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Brak mi uzasadnienia, dlaczego komisja wspólna nie mogła podjąć decyzji jako grono wszystkich Radnych, tylko jest to kierowane do węższego grona zajmującego się tylko częścią problematyki gminnej, jest to dla mnie nieuzasadnione.

PRG – przechodzimy do głosowania nad wnioskiem komisji wspólnej, aby ten projekt uchwały skierować do wnikliwego rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Głosowanie:
Za – 8 radnych
Przeciw – 4 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych

PRG – wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, projekt uchwały został skierowany do pracy w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Radna G. Plato – czy do momentu wyboru reprezentanta, nikt nas w tym Związku nie będzie reprezentował?

Wójt Radosław Król – z ramienia samorządu została zgłoszona Pani Monika Łępicka – Gij, natomiast ja daję pod wątpliwość dobrą współpracę. Pani Monika Łępicka – Gij wczoraj na komisji wspólnej deklarowała rzeczywiście dobrą współpracę z Wójtem, ale nie poinformowała komisji, że uchwałą z 2009 roku jest członkiem Lokalnej Grupy Rybackiej, gdzie wcześniej był Pan Marcin Własiuk. Jak można mówić o dobrej współpracy, jeżeli nie informuje się o tak ważnych sprawach. Wiadomym jest, że stara się Pani o pracę w innej Gminie, nie jestem przekonany, czy przyszłe obowiązki pozwolą Pani na aktywną pracę na rzecz samorządu Gminy Wydminy. Jest Pani w dwóch ciałach jednocześnie, w LGD 9 i LGR i nie jest Pani pracownikiem Gminy? W jakiej formie jeszcze chciałaby Pani reprezentować Gminę? 

Ad. 11

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Radosław Król – w 2009 roku na posiedzeniu Rady Gminy Wydminy Pani Monika Łapicka – Gij została wybrana do reprezentowania na piśmie Gminę Wydminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. W kolejnym §ustaliła, że Pan Marcin Własiuk będzie reprezentował osobiście LGR. W 2010 roku ta uchwała została zmieniona i jedynym przedstawicielem samorządu LGR była Pani Monika Łępicka – Gij na piśmie i osobiście. W związku z tym, aby zwiększyć szanse na otrzymanie środków musi być zachowany parytet ilości osób społecznie zaangażowanych - przedsiębiorcy i stowarzyszenia 50% oraz przedstawiciele samorządu kolejne 50%. W związku z tym ponawiam, aby do kontaktów pisemnych był powołany Wójt Gminy Wydminy a jako przedstawiciel osobiście oddelegowany z samorządu Gminy Wydminy i jednocześnie przedstawiciel przedsiębiorców rybackich Pan Marcin Własiuk, co zwiększy szanse na dofinansowanie, bo zostanie zachowany parytet.

PRG – proszę Pana Radnego L. Cedrowskiego o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Radny Cedrowski – komisja wspólna nie opiniowała tego projektu uchwały.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?

Radca Prawny – w § 2 proszę wpisać: uchyla się uchwałę Nr XXXII/200/2010 z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXI/190/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w stowarzyszeniu,  a kolejne §przesunąć o 1.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwałą Nr IV/13/2010 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/190/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w Stowarzyszeniu została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.


Ad. 12

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Radosław Król – proszę Panią Kierownik GOPS o wyjaśnienie.

Kierownik GOPS M. Romatowska – jest to coroczny program uchwalany przez Radę Gminy, który zawiera zadania realizowane przez Gminę.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?

Pani Skarbnik – w zał. Nr 1, zadanie VI, str. 3 – w ostatnim zdaniu słowo: „dieta” proszę  zamienić na „wynagrodzenie”.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego proszę Pana Radnego L. Cedrowskiego o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Radny L. Cedrowski – komisji wspólna głosowała: za- 11 radnych, wstrzymał się – 1 radny.

PRG – przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały:

Głosowanie:
Za – 14 radnych

Uchwała Nr IV/14/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomani na 2011 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Wójt Radosław Król – bez względu jakie Państwo ustalicie mi wynagrodzenie, nie wpłynie ono na jakość i rzetelność mojej pracy. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową i pytanie kto odpowiada za zaistniałą sytuację, to trudno winić dyrektorów szkół, na pewno zabrakło przytomności Wójta, żeby zarezerwować  środki w budżecie. Druga sprawa to, żeby otrzymać dofinansowanie do Orlika należało najpierw zapłacić wykonawcy, w związku z tym, że nie było pieniędzy w budżecie, należało w szybkim trybie zdobyć kredyt pomostowy na sfinansowanie w/w inwestycji. Cel został osiągnięty w dniu sylwestra z Panią Skarbik będziemy realizować  płatność. To umożliwiło złożenie wniosku o płatność z Ministerstwa Sportu
Odnośnie interpelacji Pana PRG, są monity, były wysyłane pisma, odbyłem spotkanie z dyrektorem i jego zastępcą Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku. Jeżeli chodzi o oświetlenie to sprawy nie znałem, zostanie to zgłoszone i naprawione. Odnosząc się do interpelacji Pana Radnego Puchalskiego otrzymałem w tym samym czasie telefony od Pani Sołtys Siedlisk, od Pana Sołtysa Gawlika Wielkiego i również Pana Puchalskiego, należało zdecydować o kolejności realizacji tych zgłoszeń mając do dyspozycji tylko 9 godzin w tym roku na odśnieżanie. Zdecydowałem się na interwencję tam, gdzie w pierwszej kolejności było ratowanie życia ludzkiego. Działałem zgodnie z prawem, przewidzianym w tej sprawie. W sprawie oświetlenia w Szczybałach Orłowskich, jeszcze dziś porozmawiam z konserwatorem na ten temat. Sprawę proszę uznać za załatwioną.

Radna E. Januszkiewicz – przepraszam Państwa, ale musze opuścić obrady sesji ze względu na Puchar Polski w Kolarstwie, moi podopieczni biorą w nim udział.

O godz. 11:45 salę opuszcza Radna E. Januszkiewicz.


Ad. 14

Radna W. Brulińska – czy w ramach oszczędności nie można byłoby wyłączać światła w nocy?

Wójt Radosław Król – bezpieczeństwo jest ważniejsze, w nocy obowiązuje taryfa nocna, która jest cztery razy tańsza, więc w nocy nie opłaca się oszczędzać. Chcę podjąć rozmowy z Sołtysami, aby wyłączać co 2 lampę, tam gdzie jest to możliwe

Radna A. Balcer – czy jest to technicznie możliwe?

Wójt Radosław Król - można to robić dwoma sposobami, albo poprzez wykręcenie bezpiecznika, albo wykręcenie żarówki. Nie ma możliwości zewnętrznego sterowania oświetleniem, ponieważ Gmina nie dysponuje własną linią przesyłającą energię elektryczną, korzystamy z sieci Zakładu Energetycznego ogólnie dostępną.

Sołtys Szczepanek – zapraszam Pana Wójta do Szczepanek, walczyliśmy o nowe lampy tyle lat i  u mnie nie ma takiej możliwości, aby lampy wyłączać.

Pan D. Domoradzki – kto płaci za oświetlenie kościoła gmina, czy parafia? Proponuję dogadać się z księdzem, ponieważ są również inne kościoły w Zelkach, Orłowie, jest również parafia grekokatolicka, jeżeli jest równość wobec obywateli gminy to oświetlamy wszystkie kościoły, albo żadnego. Uważam, że należy zaoszczędzić na wyłączeniu kościoła. 

Wójt Radosław Król – wszystkie samorządy promują swoje stolice Gmin, czynią to w różny sposób, jednym z lepszych elementów promocyjnych jest zwrócenie uwagi turystów na zabytkowe średniowieczne sanktuaria. Chce zwrócić uwagę, że kościół w Wydminach jest zabytkiem pierwszej klasy, który warto podkreślić zewnętrznym oświetleniem, m.in., chociażby z uwagi na umiejscowienie w centrum Wydmin nieopodal Jeziora Wydmińskiego.

Pan M. Hamanowicz – przy projekcie tej inwestycji iluminacja kościoła była brana pod uwagę. Nie jest to sponsorowanie, robią tak wszystkie samorządy, jest to tzw. wizytówka miejscowości. Poza tym Gmina nie ponosiła kosztów wykonania iluminacji, była to dodatkowa praca wykonana w związku z tak dużą inwestycją.

Radny L. Cedrowski –  oświetlenie kościoła zostało zrealizowane z oszczędności energii, po zmianie żarówek na energooszczędne, chciałbym zwrócić uwagę, że modernizacja miała być zwrócona z oszczędności. Lamp przybyło i do oszczędności nie doszło. Pani Monika Łępicka – Gij przyjęła inną strategię wyłączania nocnego oświetlenia, Pan Wójt inną. Mam pytanie: czy można wyliczyć oszczędności za okres wyłączania oświetlenia?

Wójt Radosław Król –  trudno będzie to wyliczyć, ponieważ próbowałem to zrobić.

Pani Monika Łępicka – Gij – moja obecność na sesji i komisjach to troska o stan naszej Gminy. Musze odnieść się do dwóch kwestii, wywołanych przez Pana  Wójta. Informuję, iż stan Gminy i budżetu, na który tak Pan narzeka, to nic specjalnego ani strasznego. To tylko samorządowe rzeczywistości, nie pocieszę, dalej wcale nie będzie ani łatwiej, ani prościej. Moja osoba jako reprezentant w LGR pojawiła się w zeszłym roku, bo takie były postulaty prezesa A. Kolasy, miało to polepszyć wskaźniki i zwiększyć szanse na otrzymanie środków na LGR. Moja obecność w LGD 9 to już kilka lat mojej pracy. Swoją wiedzę i doświadczenie chcę wykorzystać nadal i pracować na rzecz Gminy. Zostaję do dyspozycji Rady, bo to ona decyduje o przedstawicielu, pomimo, że dotychczas nie padła z ust Wójta nawet chęć jakiejkolwiek współpracy. Wierzę, że w ważnej sprawie można się porozumieć.

Radny F. Majcher – chciałbym poprzeć Panią M. Łępicka – Gij , faktycznie tak było z LGR.

Wójt Radosław Król – zarzuca mi Pani, że nie mam takiej wiedzy i doświadczenia, że z mojej strony nie ma deklaracji współpracy, podczas gdy Pani ją deklaruje. Ale przychodzi Pani do Urzędu, na komisje, rozmawia z pracownikami, dopytując o ważnych sprawach. To nie jest w porządku. Proszę, by jeśli ma Pani jakieś pytania, albo sprawy kontaktowała się ze mną osobiście, a nie chodziła po urzędzie. Jak w każdej demokracji, oczekuję 100 dni spokojnej pracy, bym mógł się zorganizować i rozpocząć pracę. Chcę stu dni bez krytyki.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego chciałbym Państwu przekazać, że otrzymaliśmy życzenia na Nowy Rok od Pana Marszałka Jacka Protasa, jak również od Związku Gmin wiejskich. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam IV sesję Rady Gminy Wydminy.


Protokołowała:
Anna Binik

Zatwierdził:
Bogusław Romatowski
Przewodniczący Rady Gminy Wydminy
SESJA z 16.12.2011
Protokół
Nr III/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sali nr 3 Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 13:00 do 14:30
III Nadzwyczajna  sesja Rady Gminy VI kadencji
Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 15 radnych, co stanowiło 100% frekwencji.
Ad.1 
PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył III Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2 
PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Leszka Cedrowskiego. Odczytam Państwu złożony przez Pana Wójta wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wydminy w dniu 16 grudnia 2010 roku.
Ad.3 
PRG - proszę Pana Wójta o wprowadzenie.
Wójt Radosław Król – chciałbym bardzo Państwu podziękować za przybycie na dzisiejszą nadzwyczajna sesję Rady Gminy Wydminy. Ze względu na niespotykany od wielu lat atak zimy utrzymujący się od początku miesiąca grudnia, codziennymi, obfitymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami oraz prognozami o utrzymaniu się tych niekorzystnych warunków atmosferycznych jeszcze przez długi okres, i w związku z wyczerpaniem zaplanowanych środków na zimowe utrzymanie dróg proszę o zapewnienie środków finansowanych na ten cel do końca 2010 roku. Proszę pracownika o omówienie procesu odśnieżania przez ostatni okres.
Podinspektor UG A. Kosiba – odśnieżanie odbywało się przez 11 dni. Najintensywniejsze  opady były w dniach 2, 3, 4 grudnia w tym okresie pracowało 7 sprzętów, w dniach 6,7,8 grudnia opady były słabsze pracowało już 3 sprzęty, w okresie od 9 do 13 grudnia pracowało 5 jednostek. W dniu 9 i 11 grudnia oraz 12 i 13 grudnia to wykończeniówka. Na bieżąco odbierane są telefony od mieszkańców, jest to zapisywane. Są prowadzone kontrole na drogach. Intensywność opadów doprowadziła do wyczerpania środków.
Wójt Radosław Król – proszę przedstawić, jak to wyglądało to w innych latach:
Podinspektor UG A. Kosiba – sezon zimowy 2006-2007 - kwota 100.238,04 zł; w sezon zimowy 2007-2008 – kwota 3.509 zł; sezon zimowy – 2008-2009 – kwota 77.488,49 zł; sezon zimowy 2009-2010 – kwota – 152.777,02 zł. Stawka to: 155 zł /h.
Wójt Radosław Król – w przypadku ZGKiM stawka za godzinę wynosi 70 zł.
Pani Skarbnik – odnosząc się do merytorycznej wypowiedzi Pana Wójta w sprawie odśnieżania zostały przygotowane zmiany do budżetu polegające na przesunięciu kwoty 50.000,00 zł z planu odsetek od spłaty kredytów na usługi związane z drogami.
Radny Cedrowski – cieszy mnie bardzo, że zauważył Pan kwestie wydatkowania pieniędzy, wskazał Pan na pewne elementy, które podnoszą koszty odśnieżania. Chciałbym wskazać na pewne elementy organizacyjne, które nie do końca zorganizowano prawidłowo. W trakcie zadymki były odśnieżane drogi, odśnieżanie to było widoczne tylko przez 2-3 godziny. Sprzęt pracował kilka razy, ponieważ nie dał rady zrobić tego za jednym razem. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie należy odśnieżać dróg, aby była ta droga przejezdna tylko przez godzinę. Wiem, że były telefony bezpośrednie do wykonawcy, co sugeruje zupełny brak nadzoru.
Wójt Radosław Król – odśnieżane były tylko drogi, którymi jeździ autobus dowożący dzieci do szkół, albo w nagłych, nadzwyczajnych przypadkach. Rozmawiałem osobiście z Panem K. Kochańskim, aby nie reagował na sygnały od ludzi, tylko od pracowników UG.
Radna A. Balcer – osobiście pytałam pracowników Urzędu, co w sytuacji po godzinie 15:00? Odpowiedzieli, aby bezpośrednio kontaktować się z Panem K. Kochańskim.
Radny R. Paluch – Pan K. Kochański nie ma odpowiedniego sprzętu do odśnieżania, ma sprzęt do prac ziemnych.
Radny L. Cedrowski – martwi mnie, że przy 1 wykonawcy zawiodła ta organizacja i kontrola. Pan Wójt proponuje to jeszcze rozszerzyć.
Radny Pryczka – proszę powiedzieć jak wygląda mierzenie czasu? W Rejonie rozwiązane jest w ten sposób, że jak wyjeżdżam to do nich dzwonię i jak przyjeżdżam to do nich dzwonię.
Wójt Radosław Król – nie spodziewam się, że tych podmiotów będzie nie wiadomo jak dużo. Przejąłem urząd już z podjętymi decyzjami, przyjąłem stan taki jaki był. Pan K. Kochański deklarował, że nie będzie reagował na pojedyncze sygnały, nie mówię tu o nagłych, niecodziennych sytuacjach: pożar, karetka. Była interwencja w m. Wężówka Pani nie mogła dojechać na kiermasz.
Radny Cedrowski – jak to się stało, że w zadymce były odśnieżane drogi. Kto zlecał wykonanie tej usługi? Nie chciałbym, aby Pan mówił, że ta organizacja, która była zawiodła.
Radna B. Jabłońska – osobiście dzwoniłam do Pana K. Kochańskiego, aby do nas przyjechał i odśnieżył. Nie przyjechał, odśnieżył nam sąsiad nie za gminne pieniądze, tylko w ramach „sąsiedzkich”.
Radny F. Majcher – ludzie sami odśnieżają, ponieważ nie sposób jest odśnieżyć wszystkie drogi. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że na skrzyżowaniu w centrum Wydmin jest bardzo ślisko, podobna sytuacja jest przy szkole w Wydminach.
Radna G. Plato – Panie Radny L. Cedrowski, mówi Pan, że nie było wcześniej problemu. To nie prawda. Problem odśnieżania jest rokrocznie. Uważa, że skoro Pan widział, że sprzęt jeździ, w czasie, w którym nie powinien należało to zgłosić.
O godz. 13:55 salę opuszcza Radna Elżbieta Januszkiewicz.
PRG – chodnik do Mazuchówki ma służyć ludziom, a jest zasypany, ludzie chodzą jezdnią.
Wójt Radosław Król – prowadzona jest korespondencja z Województwem odnośnie odśnieżania dróg, chodników które należą do województwa.
Sołtys Wężówki – chcę się odnieść do czasu pracy sprzętu. Kiedyś było tak, że sołtysów angażowano w odśnieżanie dróg.
Radna A. Balcer – w zeszłym roku działał plan zimowego utrzymania dróg, i sprzęt jeździł dopiero po ustaniu opadów.
PRG – ogłaszam 10-ciominutową przerwę.
Przerwa od godz. 14:05 do godz. 14:15.
 PRG – wznawiam obrady po przerwie. Zachęcam Pana Wójta do angażowania sołtysów.
Radna A. Balcer – Pan Wójt musi się zorientować, czy sołtysi będą chcieli współpracować.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.
 Głosowanie:
Za – 14 radnych
 Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 rok została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam III Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wydminy.

Protokołowała:
Anna Binik
SESJA z 6.12.2010

Protokół
Nr II/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 06 grudnia 2010 roku
w sali dolnej GOK w Wydminach
w godzinach od 10:30 do 11:10
II sesja Rady Gminy VI kadencji
Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 15 radnych, co stanowiło 100% frekwencji.
Ad.1
PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył II sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2
PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Leszka Cedrowskiego
Ad.3
PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
Przeciw – 0 radnych
PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
Ad. 4.
PRG – Proszę Państwa o powstanie, odbędzie się teraz ślubowanie Wójta.
Wójt Radosław Król - „Obejmując urząd Wójta Gminy Wydminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Wydminy”.
PRG – dziękuję.
Ad. 5
Głos zabrali zaproszeni goście życząc powodzenia na nowo objętym stanowisku.
Ad. 6
Wójt Radosław Król – chciałbym złożyć wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały       w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy.
PRG – Pan Wójt ma takie prawo, projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy został wycofany z porządku obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam II sesję Rady Gminy Wydminy.
Protokołowała: Anna Binik
SESJA z 30.11.2010
Protokół
Nr I/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 listopada 2010 roku
w sali dolnej GOK w Wydminach
w godzinach od 11:00 do 13:55
I sesja Rady Gminy VI kadencji
Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 15 radnych, co stanowiło 100% frekwencji.
Ad.1
Rady Paluch – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył I sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad. 2
Gminna Komisja Wyborcza wręczyła zaświadczenia nowo wybranym Radnym.
Ad. 3
Radny Paluch – odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Kolejno wszyscy radni złożyli ślubowanie zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym, wypowiadając słowo „ślubuję”.
Ad. 3
Radny Paluch – proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Szpak – zgłaszam kandydaturę Radnego Romatowskiego
Radny Paluch – czy Radny Romatowski wyraża zgodę?
Radny Romatowski – tak, wyrażam zgodę.
Radny Żygieło – zgłaszam kandydaturę Radnego Majchera.
Radny Paluch – czy Radny Majcher wyraża zgodę?
Radny Majcher – tak, wyrażam zgodę.
Radny Paluch – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zgłosić kandydaturę na funkcję PRG? Nie widzę, wobec tego zamykam listę kandydatów.
Radny Cedrowski – proponuję, aby zgłoszeni kandydacie dokonali autoprezentacji.
Radny Paluch – proszę o zaprezentowanie się Pana Radnego Romatowskiego.
Radny Romatowski – nazywam się Bogusław Romatowski, mieszkam w gminie Wydminy od urodzenia. Przewodniczącym Rady byłem w latach 2002-2006.Posiadam doświadczenie, które chciałbym Państwu zaoferować. Proszę o Państwa głos i zaufanie.
Radny Majcher – od 1971 mieszkam w Wydminach, przez 31 lat pracowałem w szkole w Wydminach i 1 rok w szkole w Talkach na zastępstwie. Chciałbym, działać na rzecz gminy nie zależnie od wyniku głosowania jaki będzie.
Radny Paluch – dziękuję Państwu. Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Radna Januszkiewicz – zgłaszam kandydatów: Annę Balcer, Piotra Pryczkę, Piotra Wareche, Mariusza Puchalskiego.
Radny Paluch – czy kandydaci wyrażają zgodę.
Radna Balcer – tak, wyrażam zgodę.
Radny Pryczka – tak, wyrażam zgodę.
Radny Warecha – tak, wyrażam zgodę.
Radny Puchalski – tak, wyrażam zgodę.
Radny Paluch poddaje pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej.
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
Przeciw – 0 radnych
Skład komisji skrutacyjnej:
Anna Balcer – przewodnicząca
Piotr Pryczka – członek
Piotr Warecha – członek
Mariusz Puchalski – członek
Komisja skrutacyjna wyszła, aby przygotować karty do głosowania.
Powrót Komisji skrutacyjnej. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Radna Balcer rozdaje karty do głosowania,  wyjaśnia sposób głosowania.
Radny Paluch – proszę Państwa chciałbym, aby Pan Wójt elekt zabrał głosu.
Wójt Radosław Król – chciałbym pogratulować Państwu wyboru na radnych. Ze swojej strony deklaruję godną współpracę. W każdym okręgu wyborczym otrzymałem poparcie, chcę z każdą miejscowością pracować. Dziękuję.
Rady Paluch – proszę o zabranie głosu Panią Wójt Monikę Łępicką – Gij.
Wójt Monika Łępicka – Gij – nie ukrywam, że jestem na to przygotowana, aby zabrać głos. Chce Państwu złożyć gorące gratulacje, jesteście Państwo najlepsi. Życzę, aby zawsze przyświecała wam myśl, z którą poszliście na wybory.
Parny Paluch - dziękuję, wracamy do wyboru PRG.
Radni wrzucają głosy do urny.
Komisja skrutacyjna wychodzi przeliczyć głosy.
Powrót komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Radna Balcer odczytuje protokół z przeprowadzenia tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Gminy Wydminy
W wyniku głosowania Radny Bogusław Romatowski został wybranym Przewodniczącym Rady Gminy Wydminy.
Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Paluch – zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy.
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
Przeciw – 0 radnych
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Radna Januszkiewicz – chciałabym Państwa poinformować, że powstał klub Radnych „Porozumienie Gminy Wydminy”. Przewodniczącą jest moja osoba. Jednocześnie wnioskuję o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji, uzasadnienie w załączeniu.
PRG – poddaje wniosek pod głosowanie.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
Przeciw – 2 radnych
PRG – wniosek uzyskał wymaganą większość, proszę o przegłosowanie zmiany porządku obrad.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
PRG – zmieniony porządek obrad został przyjęty.
Ad. 5
PRG – przechodzimy do punktu wybór wiceprzewodniczącego rady. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
PRG – zgłaszam kandydaturę Radnego Cedrowskiego. Czy Radny Cedrowski wyraża zgodę?
Radny Cedrowski – tak, wyrażam zgodę.
Radna Jabłońska – zgłaszam kandydaturę Radnej Plato.
PRG – czy Radna Plato wyraża zgodę.
Radna Plato – tak, wyrażam zgodę.
Radny Żygieło – zgłaszam kandydaturę Radnego Majchera.
PRG – czy Radny Majcher wyraża zgodę.
Radny Majcher – nie wyrażam zgody.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zgłosić kandydaturę? Nie widzę, wobec tego zamykam listę kandydatów. Proponuję, aby skład komisji skrutacyjnej pozostał ten sam, czyli: Anna Balcer, Piotr Pryczka, Piotr Warecha, Mariusz Puchalski.
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
Przeciw – 0 radnych
Komisja skrutacyjna wyszła, aby przygotować karty do głosowania.
Powrót Komisji skrutacyjnej. Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Radna Balcer rozdaje karty do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
Radni wrzucają głosy do urny.
Komisja skrutacyjna wychodzi przeliczyć głosy.
Powrót komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Radna Balcer odczytuje protokół z przeprowadzenia tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wydminy
W wyniku głosowania Radny Leszek Cedrowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wydminy.
Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
PRG – zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wydminy.
Głosowanie:
Za – 12 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Przeciw – 0 radnych
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wydminy została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Cedrowskiego.
Ad. 6
PRG – proszę o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.
Radny Pryczka - zgłaszam kandydaturę Radnego  Szpaka oraz Radnego Puchalskiego
PRG – czy Radny Szpak wyraża zgodę?
Radny Szpak – tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy Radny Puchalski wyraża zgodę?
Radny Puchalski – tak, wyrażam zgodę.
Radna Brulińska – zgłaszam kandydaturę  Radnej Balcer.
PRG – czy Radna Balcer wyraża zgodę?
Radna Balcer – tak, wyrażam zgodę.
Radna Balcer – zgłaszam kandydaturę Radnej Brulińskiej.
PRG – czy Radna Brulińska wyraża zgodę?
Radna Brulińska – tak, wyrażam zgodę.
Radny Majcher – zgłaszam kandydaturę Radnego Żygieło oraz  Radnego Palucha.
PRG – czy Radny Żygieło wyraża zgodę.
Radna Żygieło – tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy Radny Paluch wyraża zgodę
Radny Paluch – tak, wyrażam zgodę.
PRG – zamykam listę.
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Balcer?
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Brulińskiej.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Przeciw – 1 radny
Wstrzymało się – 5 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Szpaka.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Puchalskiego.
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Żygieło.
Glosowanie:
Za – 9 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Palucha.
Głosowanie:
Za – 6 radnych
Przeciw – 9 radnych
Wstrzymało się - 0 radnych
Skład komisji Rewizyjnej:
Radna Balcer
Radna Brulińska
Radny Szpak
Radny Puchalski
Radny Żygieło
Radny Paluch nie wszedł do składu komisji rewizyjnej, nie uzyskał wymaganej ilości głosów.
PRG – zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
Przeciw – 0 radnych
Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
PRG – proszę o podanie kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radna Brulińska – zgłaszam kandydaturę Radnej Balcer.
PRG – czy Radna Balcer wyraża zgodę?
Radna Balcer – tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zgłosić kandydaturę? Nie widzę, wobec tego zamykam listę i zarządzam głosowanie nad kandydaturą Radnej Balcer.
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Rewizyjnej.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
Przeciw – 0 radnych
Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 8
PRG – proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Radna Januszkiewicz – zgłaszam kandydaturę Radnej Kulpińskiej – Mejor.
PRG – czy Radna Kulpińska – Mejor wyraża zgodę?
Radna Kulpińska – Mejor – tak, wyrażam zgodę.
Radna Balcer – zgłaszam kandydaturę Radnej Januszkiewicz.
PRG – czy Radna Januszkiewicz wyraża zgodę?
Radna Januszkiewicz – tak, wyrażam zgodę.
Radny Szpak – zgłaszam kandydaturę Radnego Cedrowskiego.
PRG – czy Radny Cedrowski wyraża zgodę?
Radny Cedrowski – tak, wyrażam zgodę.
Radna Brulińska – zgłaszam kandydaturę Radnej Balcer.
PRG – czy Radna Balcer wyraża zgodę?
Radna Balcer – tak, wyrażam zgodę.
Radna Plato – zgłaszam kandydaturę Radnej Jabłońskiej.
PRG – czy Radna Jabłońska wyraża zgodę?
Radna Jabłońska – tak, wyrażam zgodę.
Radny Paluch – zgłaszam kandydaturę Radnego Majchera.
PRG – czy Radny Majcher wyraża zgodę?
Radny Majcher – tak, wyrażam zgodę.
Radna Jabłońska – zgłaszam kandydaturę Radnej Plato.
PRG – czy Radna Plato wyraża zgodę?
Radna Plato – tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zgłosić kandydaturę? Nie widzę, wobec tego zamykam listę i zarządzam głosowanie nad kandydaturą Radnej Kulpińskiej – Mejor.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Januszkiewicz.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Balcer.
Glosowanie:
Za – 9 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Plato.
Głosowanie:
Za – 5 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 9 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Jabłońskiej.
Glosowanie:
Za – 7 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 8 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Majchera.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Cedrowskiego.
Glosowanie:
Za – 11 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
PRG –  Radna Plato uzyskała najmniejszą ilość głosów, nie wchodzi w skład komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
Przeciw – 0 radnych
Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej została przyjęta i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 9
PRG – proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ekologii.
Radny Majcher – zgłaszam kandydaturę Radnego Warecha.
PRG – czy Radny Warecha wyraża zgodę?
Radny Warecha – tak, wyrażam zgodę.
Radna Plato – zgłaszam kandydaturę Radnego Palucha.
PRG – czy Radny Paluch wyraża zgodę?
Radny Paluch – tak, wyrażam zgodę.
Radny Cedrowski – zgłaszam kandydaturę Radnego Szpaka oraz Radnego Puchalskiego.
PRG – czy Radny Szpak wyraża zgodę?
Radny Szpak– tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy Radny Puchalski wyraża zgodę?
Radny Puchalski – tak, wyrażam zgodę.
PRG – zgłaszam kandydaturę Radnej Kulpińskiej – Mejor. Czy Radna Kulpińska - Mejor wyraża zgodę?
Radna Kulpińska - Mejor – tak, wyrażam zgodę.
Radna Brulińska  – zgłaszam kandydaturę Radnego Pryczka.
PRG – czy Radny Pryczka wyraża zgodę?
Radny Pryczka– tak, wyrażam zgodę.
Radny Paluch – zgłaszam kandydaturę Radnej Plato.
PRG – czy Radna Plato wyraża zgodę?
Radna Plato – nie wyrażam zgodę.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zgłosić kandydaturę? Nie widzę, wobec tego zamykam listę i zarządzam głosowanie nad kandydaturą Radnej Kulpińskiej – Mejor.
Głosowanie:
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymał się – 1 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Warecha.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Palucha.
Glosowanie:
Za – 8 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 7 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Szpaka.
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Puchalskiego.
Glosowanie:
Za – 12 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Pryczka.
Głosowanie:
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
Skład komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ekologii:
  1. Radna Kulpińska – Mejor
  2. Radny Pryczka
  3. Radny Puchalski
  4. Radny Warecha
  5. Radny Paluch
  6. Radny Szpak
PRG – przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ekologii.
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ekologii została przyjęta i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 10
PRG – proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Radna Jabłońska – zgłaszam kandydaturę Radnej Plato
PRG – czy Radna Plato wyraża zgodę?
Radna Plato – tak, wyrażam zgodę.
Radna Balcer – zgłaszam kandydaturę Radnej Brulińskiej oraz Radnej Januszkiewicz.
PRG – czy Radna Brulińska wyraża zgodę?
Radna Brulińska – tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy Radna Januszkiewicz wyraża zgodę?
Radna Januszkiewicz – tak, wyrażam zgodę.
Radny Puchalski – zgłaszam kandydaturę Radnego Cedrowskiego oraz Radnego Pryczka.
PRG – czy Radny Cedrowski wyraża zgodę?
Radny Cedrowski – tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy Radny Pryczka wyraża zgodę?
Radny Pryczka – tak, wyrażam zgodę.
Radny Paluch – zgłaszam kandydaturę Radnego Żygieło.
PRG – czy Radny Żygieło wyraża zgodę?
Radny Żygieło – tak, wyrażam zgodę.
Radna Plato – zgłaszam kandydaturę Radnego Majchera.
PRG – czy Radny Majcher wyraża zgodę?
Radny Majcher – tak, wyrażam zgodę.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zgłosić kandydaturę? Nie widzę, wobec tego zamykam listę i zarządzam głosowanie nad kandydaturą Radnej Plato.
Głosowanie:
Za – 8 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Brulińskiej.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnej Januszkiewicz.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
Przeciw – 0 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Cedrowskiego.
Głosowanie:
Za- 12 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Przeciw – 0 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Pryczka.
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
Przeciw – 0 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Żygieło.
Głosowanie:
Za – 8 radnych
Wstrzymało się – 7 radnych
Przeciw – 0 radnych
PRG – przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Radnego Majchera.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
PRG – należy przegłosować kandydaturę Radnej Plato oraz Radnego Żygieło.
Głosowanie nad kandydaturą Radnej Plato:
Za – 8 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu
Głosowanie nad kandydaturą Radnego Żygieło.
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
PRG – Radny Żygieło zdobył o 1 głos więcej, niż Radna Plato.
Radny Majcher – Radna Plato nie jest w żadnej komisji, a obowiązek mówi, że pracować  przynajmniej w jednej komisji. W takim razie rezygnuję z udziału w tej komisji, na rzecz Radnej Plato.
PRG – rozumiem, że wycofuje Pan swoją kandydaturę?
Radny Majcher – tak.
PRG - w związku z rezygnacją Radnego Majchera, Pani Plato wchodzi w skład komisji Budżetowo – Gospodarczej. Odczytam skład komisji budżetowo – gospodarczej:
Skład komisji budżetowo – gospodarczej:
1. Radna Brulińska
2. Radna Januszkiewicz
3. Radny Cedrowski
4. Radny Pryczka
5. Radny Żygieło
6. Radna Plato
PRG – przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo- Gospodarczej
Głosowanie:
Za – 12 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Uchwała Nr I/7/2010 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej została przyjęta i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
PRG – zarządzam 5-minutową przerwę.
Przerwa od godz. 13:15 do godz. 13:20
Ad. 11
PRG – wznawiam obrady po przerwie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos?
Wójt Monika Łępicka – Gij – chciałabym jeszcze raz Państwu pogratulować, niestety obowiązki wzywają, muszę Państwa opuścić.
PRG – kto z Państwa chciałby zabrać głos?
Przewodnicząca GKW – chciałabym Państwa poinformować, że ukazał się Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. zostało to ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2010 r. Nr 88, poz. 1030.
Pan Sokalski – chciałbym odnieść się do porządku obrad. Zawsze na I sesji był tylko wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz powołanie komisji rewizyjnej wraz z wyborem przewodniczącego. Uważałem, że skład Rady zmieniony w 70% potrzebuje więcej czasu, aby podejmować uchwały w sprawie wyboru komisji.
Radna Januszkiewicz – jesteśmy ludźmi rozsądnymi, porządek obrad nie był przeładowany.
PRG – zarządzam 5-minutową przerwę, aby ustalić termin posiedzenia II sesji Rady Gminy Wydminy.
Przerwa od godz. 13:40 do 13:45
PRG – wznawiam obrady po przerwie. Został ustalony termin II sesji Rady Gminy Wydminy tj. 06 grudnia 2010 r., godz. 10:30.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam              I sesję Rady Gminy Wydminy.
Protokołowała:
Anna Binik
SESJA z 10.11.2011
PROTOKÓŁ
Nr XLIII/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1215             
XLIII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji
Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 14 radnych, w trakcie obrad doszedł 1 radny, co stanowiło 100% frekwencji.
Ad.1
PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XLIII sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2
PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.
PRG – kto z Państwa Radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 12 „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
PRG – proszę o wprowadzenie w punkcie 12 „Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy z analizy oświadczeń majątkowych”. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem w/w zmian?
Głosowanie:
Za – 14 radnych
Ad.3
PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
Ad. 4.
Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 5
PRG– proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań.
PRG – docierają głosy mieszkańców, że wyłączenia światła sprzyjają kradzieży.
Radny Samborski – czy prawdą jest, że został wycofany wniosek na modernizację dróg osiedlowych?
Radny Lenartowicz – Pani Szabelska bardzo długo czeka na odpowiedź w sprawie pomieszczenia gospodarczego.
Radna Duda – ponawiam interpelację złożoną na poprzedniej sesji, dotyczy wyremontowania odcinka zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną – Pamry.
Ad. 6
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik – projekt uchwały jest przygotowany w ten sposób, że stawki wzrastają o % ujęty w ustawie budżetowej, wynosi to około 2,6 do 3%.
Radny Samborski – uważam, że wzrost podatku nie miałby wpływu na inwestycje. Jestem za tym, aby stawki pozostały na poziomie zeszłorocznym.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałbym jeszcze zabrać głos?
PRG – nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za – 9 radnych, wstrzymało się – 4 radnych
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 8 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
Przeciw – 2 radnych
Uchwała Nr XLIII/250/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik – projekt uchwały przewiduje zwolnienia dotychczasowe i wprowadzenie zwolnień w związku z przejęciem ZGKiM.
Pani Skarbnik przedstawia ogólne wyliczenia, dotyczące zwolnień podatku od nieruchomości dot. Domów Pomocy Społecznej.
Radny Cedrowski – uważam, że kwoty podatku są niewielkie, do zaakceptowania, będę głosować za przyjęciem tego projektu uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałbym jeszcze zabrać głos?
PRG – nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna wstrzymała się od głosowania.
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 14 radnych
Uchwała Nr XLIII/251/2010 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik – projekt uchwały zakłada wzrost o 2,6 %. Taki wzrost jest zastosowany w stawkach  ustawowych.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za – 9 radnych, wstrzymało się – 3 radnych
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
Przeciw – 1 radny
Uchwała Nr XLIII/252/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 9
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik – projekt uchwały zakłada zmiany w stawkach targowych obowiązujących na targowiskach gminnych przy ul. Składowej i ul. Grunwaldzkiej:
  • przy sprzedaży z reki, kosza było 5,00 zł. proponowana stawka to 6,00 zł.
  • przy sprzedaży z pojazdu samochodowego było 27,00 zł. proponowana stawka to 28,00 zł
  • pozostałe formy sprzedaży było 18,00 zł, proponowana stawka to 19,00 zł
  • inne miejsca targowe poza wymienionymi w ust. 1 było 36,00 zł, proponowana jest teraz stawka 40,00 zł.
Zmianie ulega również §3 na inkasenta wyznacza się Panią Jadwigę Beresztan oraz Pana Mirosława Caryk.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
Uchwała Nr XLIII/253/2010 w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 10
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik – projekt uchwały zakłada zmianę w §3, na miejsce ZGKiM wyznacza się imiennie Pana Mirosława Caryk.           
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałbym zabrać głos? Nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
Uchwała Nr XLIII/254/2010 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 11
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika
Łępicka – Gij – oddam głos Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik – zmniejszenie po stronie dochodów z tytułu RPO – 398.048 + zwiększenie kredytu 26.726 z 2011 roku. Zmniejszono pozyskania środków na plac przed GOK – 384.060 zł i zmniejszono kredyt na kwotę 240.677 zł, równocześnie zabezpieczono środki własne w kwocie 12.000, to zadanie na 2011 rok. Zostało zdjęte zadanie zakup sceny plenerowej pozyskanie środków 24.850 zł. Zdjęto również zadanie przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku GOK – pozyskanie środków 500.000 i kredyt 500.000 zł Przeniesiono zadanie – przebudowa stadionu gminnego w Wydminach z załącznika inwestycyjnego, gdzie wykazywano zadanie do realizacji w 2010 roku do załącznika wieloletnie programy inwestycyjne. Po stronie dochodów zdjęto pozyskanie środków, zmniejszono kredyt na ten cel w kwocie 380.000 zł., a zabezpieczono środki własne w kwocie 6.100 zł. Jednocześnie nadmieniam, że wartość zadania w budżecie była 880.000 zł, po przetargu wzrosła o 113.000 zł. W zadaniu inwestycyjnym budowa boiska ORLIK w Gawlikach Wielkich zdjęto po stronie dochodów 500.000 zł środki do pozyskania i przeniesiono je jako pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W sytuacji finansowej przedstawiono w 2010 roku zaciągnięcie tej pożyczki i spłatę w 2011 roku. Termin rozliczenia z PROW został Gminie wyznaczony na m-c grudzień, a zwrot środków następuję w terminie 90 dni od rozliczenia, więc nie ma możliwości uzyskania tej kwoty w 2010 roku. Poza tym wprowadzono kwoty: 15.000 darowizna z Fundacji WARTY na urządzenie placu zabaw w Gawlikach Małych; 74.609 zwiększono subwencję oświatową; 47.531 zwiększono pomoc społeczną; 84.639 pomoc materialna dla uczniów. Zmniejszono w administracji szczególnie wynagrodzenia i pochodne. Zwiększa się w dziale oświaty poza decyzjami plan o kwotę 43.393 na stypendia, ponieważ kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (wysokość decyzji 216.962 zł.) i kwotę ok. 156 tys. zł na wydatki bieżące. Zwiększa się dotację dla GOK w kwocie 10.000 zł. Zwiększa się plan o kwotę 45.000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Dom Pomocy Społecznej w Wydminach. Wprowadza się w Urzędzie zadanie na zakupy inwestycyjne kwotę 20.000 zł.. Zakup programów komputerowych i komputera przenośnego z oprzyrządowaniem w związku z przejęciem ZGKiM. Zwiększenie wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 8.000 zł i przeznaczenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmniejszenie kwoty 458.27 z tytułu poakcesyjnych środków na Program Integracji Społecznej. Zwiększenie 30.000 zł na drogi.
O godz. 10:45 na obrady sesji Rady Gminy przybył Pan Radny Remigiusz Żukowski.
PRG – na posiedzeniu komisji poprosiłem o wyjaśnienie w sprawie wzrostu kosztów w ZSO w Wydminach – zakup usług pozostałych. Odpowiedź Pani Dyrektor BOS była, że ciężka zima, która była spowodowała wzrost kosztów ogrzewania. Na poprzedniej sesji przekazaliśmy na ten cel 20 tys. zł., dzisiaj przekazujemy 50 tys. zł. Poszedłem do Spółdzielni Mieszkaniowej, która dostarcza ciepło z danych jakie uzyskaliśmy wynika, że na dzień 9.11.2010 r. koszt ogrzewania w roku bieżącym jest o ponad 10 tys. zł. mniejszy od analogicznego do roku ubiegłego. Jesteśmy wprowadzani w błąd. Paragraf „zakup usług pozostałych” jest bardzo ogólny, my tak naprawdę nie wiemy na co przeznacza się te pieniądze. Dlatego nie będę głosował za przyjęciem tego projektu uchwały.
Wójt Monika Łępicka – Gij – ja mam ten sam stan wiedzy co Państwo. Nie ukrywam, że dane które przedstawił Pan Przewodniczący na pewno wyjaśnię.
PRG – wobec tego proponuję 15 min. przerwy.
Radny Cedrowski – proponuję przygotować wielkość budżetu planowanego na samo ogrzewanie, a jaki jest planowana kwota po zmianach.
Przerwa od godz. 10:55 do godz. 11:10
PRG – wznawiam obrady po przerwie.
Pani Skarbnik – została poproszona Pani Dyrektor BOS, która wyjaśni Państwu te wątpliwości.
Dyrektor BOS – szkoła musiała ponieść dodatkowe koszty w ogrzewaniu, wystąpiło również ogrzewanie elektryczne.
Radna Duda – ale na energię elektryczną zmniejszamy, a nie zwiększamy.
Dyrektor BOS – zmniejszamy, ponieważ nie ma w tej chwili stołówki.
PRG – ja nie neguję zasadności, tylko sposób w jaki jest nam to przedstawiane. Ta sama kwota występuje w jednym i w drugim budżecie.
Radny Romatowski – czy Pan Przewodniczący w tej chwili ma jasność, po tych wyjaśnieniach. Uważam tą dyskusję za niepotrzebną, Pan Przewodniczący przedstawia dokumenty nie wiadomo jakiego pochodzenia.
PRG – nie są to niewiadomo jakiego pochodzenia dokumenty. Pan Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej na mój wniosek przygotował takie informacje. Mnie to zainteresowało, więc takie materiały zdobyłem. Na komisji nie miałem tej wiedzy, więc pytań tych nie mogłem zadać.
Radny Romatowski – wie Pan, że do reprezentowania gminy jest kto inny.
PRG – mogę wystąpić również jako osoba prywatna.
Radny Romatowski – niech się Pan zastanowi co Pan mówi.
Radny Cedrowski – poprę Pana Radnego Romanowskiego, że można było to poruszyć na komisji. A takie stanowisko, jakie Pan PRG przedstawia może skutkować tym, że nieprzyjęci budżetu spowoduje zamknięcie szkoły, ponieważ nieopłacenie faktur może spowodować niedostarczenie energii. Będzie zimno i będzie trzeba zamknąć szkołę. Ja bym apelował o przyjęcie tego projektu uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za – 8 radnych, wstrzymało się – 6 radny, przeciw – 2 radnych
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 7 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
Przeciw – 2 radnych
Uchwała Nr XLIII/255/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r. została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 12
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Wydminy.
Ad. 13
Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem Państwu na interpelacje i zapytania.
PRG –mam informację o tych przestępstwach. Nie są to miejsca, które nie są oświetlone przez nas, tylko w ogóle nie są oświetlone. Nie widzę bezpośredniego związku wyłączania światła z kradzieżami.
Radny Samborski – mnie nic na ten temat nie wiadomo, wiem że jest uzupełniany.
Radny Lenartowicz  rozmowy były, są notatki służbowe. Pani Szabelska wystąpiła z nowymi argumentami do nas.
Radna Duda – pamiętam o tej interpelacji, ale wchodzi ta droga w pas drogi wojewódzkiej. Chcę to wyegzekwować od Zarządu Dróg wojewódzkich.
Radny Krzywicki – czy nie dobrym byłoby, aby paliła się co druga lampa?
Wójt Monika Łępicka – Gij – Zakład Energetyczny na to nie pozwala.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam XLIII sesję Rady Gminy Wydminy.
Protokołowała:
Anna Binik
                                                                                              Zatwierdził:
Roman Sokalski
SESJA z 15.10.2010
PROTOKÓŁ
Nr XLII/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 15 października 2010 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1215             
XLII Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji
Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 15 radnych, co stanowiło 100% frekwencji.
Ad.1
PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XLII sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2
PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.
PRG – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Ad.3
PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
Ad. 4.
Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Samborski - jak wygląda sytuacja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej                                   i Mieszkaniowej w Wydminach, czy pracownicy są poinformowani na temat przekształcenia Zakładu.
Wójt Monika Łępicka – Gij – średnio z ZGKiM spotykam się dwa razy w tygodniu. Jesteśmy w trakcie odzyskiwania podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
Radny Majcher – został złożony wniosek na Stadion, czy w tym roku rozpoczną się prace?
Wójt Monika Łępicka- Gij – tak, w tym roku zostaną rozpoczęte prace.
Radny Lenartowicz – wstępny kosztorys na budowę sanitariatów w Zelkach wynosił 20 tys. teraz dokładamy 90 tys. zł. razem 110 tys. zł.
Wójt Monika Łępicka – Gij – opracowana dokumentacja nie pozwalała na uzyskanie pozwolenia na budowę i wymagała zmiany. Powodem było brak zgody współwłaścicieli gruntu, na którym znajduje się budynek świetlicy i były zaplanowane prace.
Radny Lenartowicz – kto wykonuje projekt bez zgody właścicieli?
Wójt Monika Łępicka – Gij – tajemnicą nie jest, że projekt został wykonany przez naszego lokalnego projektanta Pana Kazimierza Olchowskiego, nie potrafię wytłumaczyć dlaczego zostało to tak wykonane.
Ad. 5
PRG– proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań.
Radna Duda – na początku października wystąpiłam z prośbą o wyremontowanie odcinka zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną – Pamry, do dnia dzisiejszego nic nie zostało zrobione. Proszę również, aby w m. Rostki zamontować dwie lampy, koszt nie będzie duży, ponieważ są już słupy.
Radny Samborski – również droga do Szczepanek jest nieoświetlona, mieszkańcy wielokrotnie  o tym mówili. Była wcześniej informacja, że 13 lamp, które zakupiła nasza gmina omyłkowo trafiły do Pietrasz, może należy te lampy wykorzystać. Droga do m. Czarnówka została niedawno zrobiona, w tej chwili po opadach deszczu są wyryte kanały.
Radny Majcher – przy ul. Dworcowej 3A i 3B część żywopłotu zostało uporządkowane, a część nie. Czy te prace zostaną dokończone?
Radny Lenartowicz – dlaczego zwiększamy z 0,5 etatu na cały etat dla palacza w bibliotece w Zelkach? W Zelkach została przeprowadzona eksmisja, co dalej będzie z tym mieszkaniem?
Radny Kobiela – na jakim etapie są prace przy realizacji pomostu w Sucholaskach?
Ad. 6
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach, w związku z tym, że zarejestrowanych jest tam 21 osób.
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej
Komisja wspólna: za – 10 radnych
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Uchwała Nr XLII/248/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wydminach została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – oddam głos Pani Dyrektor Biura Obsługi Szkół                                w Wydminach
Dyrektor BOS w Wydminach – zmiana uchwały jest wynikiem nowelizacji ustawy                      o finansach publicznych. Poprzednie rachunki dochodów własnych funkcjonujące przy szkołach będą funkcjonowały od 1 stycznia 2011 jako wydzielone rachunki przy jednostkach oświatowych. Uchwała określa jednostki gromadzące dochody, źródła dochodów i ich przeznaczenie oraz opisuje projektowanie i zatwierdzanie planów finansowych wydzielonych rachunków.
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej
Komisja wspólna: nie głosowała
PRG – odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 15 radnych
Uchwała Nr XLII/249/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 8
Wójt Monika Łępicka – Gij – informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy                   w roku szkolnym 2009-2010 została już Państwu przedstawiona, jeżeli są pytania do części opisowej to bardzo proszę?
Radny Kobiela – tabela Nr 9, wynagrodzenie nauczycieli to kwoty brutto, czy netto?
Dyrektor BOS w Wydminach – kwoty brutto.
Wójt Monika Łępicka – Gij – zostanie teraz przedstawiona Państwu prezentacja multimedialna - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2009 – 2010.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Wydminy.
Wójt Monika Łępicka – Gij  przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy w Wydminach.
Ad. 10
Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem Państwu na interpelacje i zapytania.
Radna Duda – interpelację dot. lamp traktuje jako wniosek do przyszłorocznego budżetu gminy, natomiast jeżeli chodzi o zjazd, to zlecę jego naprawę.
Radny Samborski – 13 lamp, które omyłkowo znalazły się na terenie gminy Świętajno, zostały w drodze porozumienia przekazane dla gminy Świętajno, natomiast trzy lampy, które były wolne zostały już rozdysponowane. Jeżeli chodzi o drogę do m. Czarnówka, to ta droga objęta jest dwuletnią gwarancją, Pana uwagi zgłoszę wykonawcy.
Radny Majcher – jeżeli chodzi o Pana interpelację, sprawdzę to, być może prace te są                   w trakcie.
Radny Lenartowicz – nie potrafię Panu teraz odpowiedzieć, dlaczego jest zwiększony etat dla palacza, zapytam panią p. o. dyrektora biblioteki i wówczas odpowiem. Odnośnie eksmisji, to nie wiem, którego lokalu dotyczy.
Radny Kobiela – sytuacja ma się w ten sposób, że jest pozwolenie na budowę, ale czekamy aby decyzja się uprawomocniła.
Ad. 11
Radny Krzywicki – na ulicy Grunwaldzkiej 64 na I piętrze jest wolne mieszkanie, czy jest ono komuś przydzielone? Pytam się o to, ponieważ byłem w m. Berkowo u Pani Mocarskiej, która  powiedziała mi, że ubiegała się o to mieszkanie.
Wójt Monika Łępicka – Gij – właściciel tego mieszkania zmarł, zostały jego rzeczy, dlatego trzeba było zachować okres półroczny, aby rodzina mogła zabrać wyposażenie. Mieszkanie jest w fatalnym stanie, dlatego nieopłacalny jest jego remont i przekazanie na mieszkanie komunalne.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos?
Wójt Monika Łępicka – Gij – chciałabym przekazać sołectwom, które brały udział w konkursie „Estetyczna wieś- czysta i zadbana zagroda” dyplomy.
PRG – czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Radny Samborski – chciałbym Państwu przedstawić protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wydminy w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego dla wsi Sucholaski na rok 2010.
Sołtys wsi Sucholaski – w protokole komisji rewizyjnej nie zostało ujęte, że została dołączona lista z podpisami mieszkańców. Zaznaczyć również należy, że prace zostały rozpoczęte dopiero po półroczu, a można było już zacząć je dużo wcześniej. Pani Wójt pisząc protokół ze spotkania z mieszkańcami nie zakańcza go, zostawiając sobie furtkę. Nie otrzymaliśmy kopii protokołu. Chce jeszcze tylko dodać, że nie było żadnej mowy o odszkodowaniu, wieś może to potwierdzić. Jest to podrabianie dokumentów.
Pan Domaradzki – to do prokuratury.
PRG – nie dostał Pan głosu?
Radny Samborski – faktycznie taka lista została dołączona, tylko nie zostało to ujęte w protokole.
Wójt Monika Łępicka - Gij – zacytuję Pana słowa „nie mam nic do Pani Wójt, zależy mi tylko żeby pieniądze nie przepadły”. W tej sprawie nie mam nic do powiedzenia. Twierdzi Pan, że Pan Chmielewski złożył skargę, nic podobnego. Jest tylko mowa o odszkodowaniu. Dziś rozpoczęła się budowa pomostu w Grądzkich, w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace w Sucholaskich. Jeżeli chodzi o protokoły ze spotkań, to rzeczywiście ja je piszę, dopisek, który jest, jest dopiskiem pracownika. Pracownik już to wyjaśniał. Zrobił to, aby przedsięwzięcie, które przez sołectwo zostało zaplanowane zostało odpowiednio rozpisane na paragrafy. Pracownik dzwonił do Pana i z Panem to konsultował.
Sołtys wsi Sucholaski – byłem u Pani przed tym spotkaniem, i mówiłem że nie zgadzam się na wypłacenie odszkodowania dla Pana Chmielewskiego. Jeżeli na komisji dostaję dokument, i stwierdzam, że zostały dopisane rzeczy, jest to podrobienie dokumentu.
Radny Kobiela – czy budżet tej inwestycji wzrośnie o 1 500,00 zł?
Wójt Monika Łępicka – Gij - nie odpowiem Panu dzisiaj, jestem teraz na etapie projektowania budżetu.
Radny Kobiela – kiedy zostały naniesiony ten dopisek na protokole?
Wójt Monika Łępicka – Gij - dokładnie daty nie podam, koniec września, początek października.
PRG – w całej tej sprawie martwi mnie to, że protokół został zafałszowany.
PRG – przechodzimy do głosowania nad  opinią komisji rewizyjnej w sprawie skargi na opieszałość Pani Wójt. Komisja rewizyjna uznała skargę za nie zasadną.
Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się 3 radnych
PRG – opinia została przyjęta.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam XLII sesję Rady Gminy Wydminy.
Protokołowała:
Anna Binik
SESJA z 23.09.2010
PROTOKÓŁ
Nr XLI/2010
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 23 września 2010 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1130             
XLI Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji
Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 12 radnych, w trakcie posiedzenia przybył jeden radny, co stanowiło 86,66% frekwencji.
Ad.1
PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XLI sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2
PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Pana Radnego Krzysztofa Lenartowicza.
Wójt Monik Łępicka – Gij – proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Wydminy dwóch projektów uchwał tj: 1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok; 2) w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach.
PRG – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby punkt 9 otrzymał brzmienie: „podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok”, punkt 10 otrzymał brzmienie: „podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach”, a kolejne punkty przesunąć o jeden.
Głosowanie:
Za – 12 radnych
PRG – przedstawione projekty uchwał zostają wprowadzone do porządku obrad dzisiejszej sesji. Przystępujemy teraz do głosowania nad przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach.
Głosowanie:
Za – 12 radnych
Ad.3
PRG - czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.
Głosowanie:
Za – 9 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
Ad. 4.
Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
PRG – proszę powiedzieć coś więcej na temat gazociągu.
Wójt Monika Łępicka – Gij – dzięki finansowemu zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska do końca 2015 roku realizowany będzie projekt mający na celu stworzenie możliwości korzystania z nowego nośnika energetycznego gazu ziemnego (metanu) na niegazyfikowanym obecnie terenie wschodniego regionu Wielkich Jezior Mazurskich i części Podlasia, w tym na terenie naszej gminy Wydminy. Firma EnergioEko z siedzibą w Gdańsku do końca 2013 roku zamierza wybudować linię gazociągu z Młynowa k. Mrągowa przez Ryn, Giżycko do Olecka (96 km), w tym przez teren naszej gminy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów miejscowości Wydminy. Kolejne etapy obejmą Suwałki, Ełk oraz Grajewo. W miejscowości Wydminy znajdzie się projektowana stacja redukcyjno – pomiarowa, co oznacza, że w perspektywie kolejnych lat możliwa będzie budowa sieci dystrybucji gazu dla potrzeb miejscowości.
Ad. 5
PRG– proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań.
Radna Duda – czy nadal Urząd będzie płacił  dla ZGKiM dotacje do wody i ścieków, skoro Zakład zalega dla Urzędu z podatkiem?
Radny Majcher – w blokach przy ulicy Dworcowej mieszkania są nieogrzewane, czy w blokach przy ulicy Składowej również?
Radny Lenartowicz – należy usunąć drzewa znajdujące się przy ulicy Miłosnej w Zelkach, ponieważ stanowią zagrożenie.
Ad. 6
Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.
Pani Skarbnik  – przedstawiony projekt uchwały zakłada zmiany po stronie dochodów i wydatków. Główna zmiana dotyczy działu 010, zmiany te mają odzwierciedlenie po stronie dochodów i wydatków. Przekształcamy §6298 na §6297. Kolejna zmiana po stronie dochodów w kwocie 48 tys. zł. - zwiększenie na remonty naszych szkół. Kwota 152.438,00 zł stanowi zwiększenie wydatków – stołówka. W załączniku wydatki jest wprowadzone zadanie budowa kaplicy w Wydminach w kwocie 2 900,00 zł. Dział 750 jest to rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zwiększenie środków na szkolenia pracowników urzędu, ponieważ nastąpiła zmiana programów komputerowych. W dziale 801 szkoły podstawowe, jest przedstawione zmniejszenie w prawie wszystkich paragrafach, jest to spowodowane rozliczeniem SP Orłowo. W dziale 852 pomoc społeczna zmiany dotyczą świadczeń rodzinnych spowodowanych decyzjami Wojewody, jak również dostosowaniem planu w dziele 853 dotyczącego kapitału ludzkiego.
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za –12 radnych
PRG odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?
Radny Lenartowicz - o ile zwiększamy na ogrzewanie dla ZSO Wydminy?
Skarbnik – zwiększamy o kwotę 20 000,00 zł.
PRG – czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za- 13 radnych
Uchwała Nr XLI/243/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok została przyjęta i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Wójt Monika Łępicka – Gij – proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.
Pani Skarbnik – przedstawiony projekt uchwały określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania w całości, w części lub odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wydminy oraz jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. W przedstawionym projekcie określone są zasady stosowania umorzeń oraz ulg w spłacie należności, które odbywają się w ramach pomocy de minimis.
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za –11 radnych; wstrzymał się – 1 radny
PRG odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Uchwała Nr XLI/244/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wydminy oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych została przyjęta i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8
Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony projekt uchwały wyraża zgodę na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego przedstawionych w uchwale działek. Wymienione działki darowane zostaną na poszerzenie istniejącego pasa drogowego, w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko.
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za –11 radnych; wstrzymał się – 1 radny
PRG odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Uchwała Nr XLI/245//2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Wójt Monika Łępicka – Gij – przedstawiony projekt uchwały zakłada zmiany po stronie dochodów i wydatków. Główna zmiana dotyczy zwiększenia zadania inwestycyjnego – plac zabaw w Gawlikach Wielkich, w ramach budżetu szkoły Gawliki Wielkie.
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za –12 radnych
PRG odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 13 radnych
Uchwała Nr XLI/246/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 10
Wójt Monika Łępicka – Gij – z dniem 31 grudnia 2010 roku zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach ulega likwidacji. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Zakładu  zostanie zwrócone Gminie Wydminy. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu po zakończeniu likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Wydminy. Jest to pierwsza uchwała, która rozpoczyna proces likwidacji ZGKiM.
PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.
Komisja wspólna: za –7 radnych; wstrzymało się – 3 radny
PRG odczytuje projekt uchwały.
PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosowanie:
Za – 10 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Uchwała Nr XLI/247/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 11
Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem Państwu na interpelacje i zapytania.
Interpelacja Radnego Lenartowicza – miała być realizowana wycinka, sprawdzę to i wówczas Panu odpowiem pisemnie na Pana interpelację.
Interpelacja Radnego Majchera – również w blokach przy ul. Składowej nie odczuwa się ciepła.
Interpelacja Radnej Duda – na Pani zapytanie odpowie Pani Skarbnik.
Skarbnik -  stan na chwilę obecna nie wykazuje, żeby ZGKiM zalegał z podatkiem, ponieważ w dniu 17 sierpnia br. została wydana decyzja w sprawie rozłożenia terminu płatności podatku od nieruchomości. W związku z wnioskiem z dnia 05 sierpnia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach Pani Wójt postanowiła rozłożyć na raty zaległe należności z tytułu podatku od nieruchomości za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec oraz należności bieżące za sierpień 2010 rok na ogólną kwotę 151.885,21 zł. wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 3.247,00 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 1.884,00 zł.
Pani Wójt Monika Łępicka – Gij – w maju br. ZGKiM wystąpiło do mnie z pismem o umorzenie zaległości. Została wydana decyzja odmowna, następnie wpłynęło pismo rozłożenia zaległości na raty, po tym jak komornik zajął konto zakładu z powodu nie płacenia podatku.
Ad. 12
PRG – odczytam Państwu pisma, które wpłynęły do Rady Gminy Wydminy. Pierwsze to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w sprawie stwierdzenia nieważności punktu 10 regulaminu porządkowego korzystania ze Stadionu gminnego w Wydminach, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Stadionu gminnego w Wydminach mieszkańcom Gminy Wydminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk. Drugie pismo, które wpłynęło do Rady to skarga kierowana przez sołtysa wsi Sucholaski Pana Romana Palucha w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego dla wsi Sucholaski na rok 2010.
Wójt Monika Łępicka – Gij – skarga nie pokrywa się w żadnym punkcie z prawdą. Jest zbiorem nieprawdziwych informacji. Fundusz sołecki jest realizowany w miejscowości i niczym nie są uzasadnione zarzuty sołtysa.
Radny Samborski – na jakim etapie jest zezwolenie?
Wójt Monika Łępicka – Gij – jestem po rozmowie z dzierżawcą jeziora, który wycofał zastrzeżenia, w związku z tym niebawem będzie wydane zezwolenie.
Sołtys wsi Sucholaski – we wsi Sucholaski powstało 6 pomostów nie było z nimi żadnych problemów, natomiast gmina przy budowie tego pomostu widzi jakieś problemy.
Radny Cedrowski – z całej tej dyskusji wynika, że Pan Sołtys chce decyzji nie zgodnej z prawem. Składam wniosek o skierowanie skargi do komisji rewizyjnej i przedstawienie stanowiska na najbliższej sesji.
PRG – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby tą skargą zajęła się Komisji Rewizyjna Rady Gminy Wydminy?
Głosowanie:
Za – 6 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Przeciw – 3 radnych
PRG – wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, skarga zostaje skierowana do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną.
Sołtys wsi Sucholaski – jeżeli sprawa ruszy, to skargę wycofam.
PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam XLI posiedzenie sesji Rady Gminy Wydminy
Protokołowała:                                                           Zatwierdził
Anna Binik                                                                             Roman Sokalski