wtorek, 1 marca 2016

Uhonorujmy wieloletniego proboszcza, zmieńby haniebną nazwę ulicy

Daniel Domoradzki
Do:
Rada Gminy Wydminy

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy

 

WNIOSEK

Na podstawie art. 242 § 1 w zw. z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, dalej k.p.a.) składam wniosek o zmianę nazwy ul. 40-lecia PRL w Wydminach na ulicę Księdza Prałata Stanisława Nowaka.

Uzasadnienie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej. Katalog spraw, które są objęte wnioskiem jest katalogiem otwartym, na co wskazuje zwrot „w szczególności” użyty w art. 241 k.p.a.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic będących drogami publicznymi.

Mając na uwadze powyższe, właściwym organem administracji publicznej do rozpatrzenia niniejszego wniosku jest Rada Gminy Wydminy.

Ksiądz Prałat Stanisław Antoni Nowak urodził się 31 marca 1929 r. w Pierowej Woli z rodziców Aleksandra i Bronisławy z domu Dudkowskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. W 1943 r. zmarła jego matka Bronisława, a w 1945 r. ojciec Aleksander. Mając zaledwie 16 lat młody Staś został sierotą. Po wojnie kontynuował rozpoczętą jeszcze w II RP naukę w szkole powszechnej, a następnie w Zawodowym Gimnazjum w Krośniewicach. W 1948 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Chełmie. Po zdanej maturze, w 1951 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. 24 czerwca 1956 r. otrzymał w Konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego podlaskiego Mariana Jankowskiego. Pracował jako wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Elblągu. W roku 1961 objął probostwo Parafii w Wiśniowie Ełckim (gm. Prostki), by po trzech latach zostać proboszczem Parafii w podolsztyńskich Klewkach i prokuratorem Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie oraz prokuratorem Kurii Biskupiej Diecezji Warmińskiej. W 1972 r. otrzymał tytuł kanonika honorowego Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku. Od 22 czerwca 1976 r. sprawował funkcję administratora, a następnie proboszcza Parafii Chrystusa Zbawiciela w Wydminach. Misję swą pełnił aż do roku 2002, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Ksiądz Stanisław Nowak pełnił także funkcje delegata biskupiego ds. ekonomicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej, członka Komisji ds. Struktur Diecezjalnych I Synodu Ełckiego. 25 lutego 1994 r. otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości.

Zmarł 15 września 2010 r. w Lidzbarku Warmińskim po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Mazuchówce.

Ksiądz Stanisław Nowak to jedna z najwybitniejszych postaci związanych z gminą Wydminy. Osoba będąca wspaniałym duszpasterzem, gospodarzem i przyjacielem swoich parafian. O jego zasługach najlepiej zaświadczyli sami mieszkańcy gminy Wydminy tłumnie przybywając na Jego uroczystości pogrzebowe. Wydminy zasługują na to, aby jedna z wydmińskich ulic nosiła Jego imię.

Uzasadnieniem dla zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL jest poza tym fakt, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem totalitarnym wyznającym idee komunistyczne, a ustrój tego państwa został narzucony przez inne państwo totalitarne, jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Konstytucja RP zrównuje więc ze sobą nazizm, faszyzm i komunizm, dając wyraz swojej dezaprobacie dla wszystkich ustrojów totalitarnych. Art. 256 Kodeksu karnego również penalizuje propagowanie ustroju faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego.

Kolejnym argumentem za usunięciem z przestrzeni publicznej Wydmin haniebnej nazwy tej ulicy jest uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa ta po jej uchwaleniu i wejściu w życie będzie nakładała na samorządy zakaz nadawania nazw ulicom propagującym słusznie miniony system. Art. 1 ust. 2 projektu ustawy zakłada, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989. Ulica 40-lecia PRL z całą pewnością mieści się w tym katalogu. Dobrze dzieje się, że 27 lat pod upadku komunizmu Państwo Polskie rozpoczyna proces dekomunizacji przestrzeni publicznej.

Przypomnę, że w zeszłej kadencji Rady Gminy Wydminy i Wójta Gminy Wydminy (2010-2014) złożyłem w imieniu organizacji, którą wówczas reprezentowałem, tożsamy wniosek. Do pisma przewodniego został załączony projekt uchwały, którego jestem autorem. W tym miejscu wyrażam zgodę na wykorzystanie moich praw autorskich do tego projektu celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL w Wydminach i nadania jej nazwy ulicy Księdza Prałata Stanisława Nowaka. W tym miejscu przypomnę, że przeciwko temu projektowi wypowiadali się radni poprzedniej i obecnej kadencji Ryszard Żygieło i Roman Paluch. Za pozostawieniem nazwy ulicy 40-lecia PRL opowiadał się także Radosław K. wykonujący funkcję wójta gminy Wydminy mówiąc, że PRL jest elementem naszej historii. Żywię nadzieje, że osoby te zmieniły zdanie, zwłaszcza, że i tak nastąpi obligatoryjna kasacja nazwy tej ulicy. Myślę, że gmina Wydminy sama powinna rozliczyć się z historią i skasować haniebną nazwę nadaną przez ludową władzę Wydmin w latach 80. niż być do tego zmuszonym na drodze ustawowej. Swoją drogą obłudne jest czczenie przez władze gminy Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli z Polską Ludową i systemem komunistycznym, który PRL wyznawała, i jednocześnie propagowanie idei Żołnierzom Wyklętym wrogiej poprzez pozostawienie gloryfikacji PRL przejawiającej się w upamiętnieniu nazwy jednej z wydmińskich ulic.

Przypominam, iż zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 k.p.a. Rada Gminy Wydminy ma obowiązek rozpatrzeć wniosek bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. Niezałatwienie wniosku w terminie skutkuje bezczynnością (art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 4 w zw. z art. 37 k.p.a.). W związku z tym, wnoszę o rozpatrzenie wniosku na najbliższej sesji Rady Gminy Wydminy.

Jednocześnie wzywam inne osoby, grupy i organizacje, którym zależy na niegloryfikowaniu poprzedniego systemu o poparcie mojego wniosku.

Do radnych zaś apeluję, aby jasno opowiedzieli się po której są stronie: komunistycznych oprawców czy ofiar PRL-u.
/-/
Daniel Domoradzki

Wniosek został przesłany do wiadomości Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasza Kamińskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz